Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 485352.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 1049 кв.м.

 • Срок:
 • 07.02.2018 до 07.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-08

 • Адрес:
 • бул. "Славянски" № 79

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

КОМПЛЕКСНА ТЪРГОВСКА СГРАДА – МАГАЗИН ЗА АВТОЧАСТИ И АВТОСЕРВИЗ И РЕСТОРАНТ (бивш КОМПЛЕКСЕН ОБЕКТ – СУПЕРМАРКЕТ „ДИВА – 90“, съгласно нотариален акт), представляваща по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД-18-65/30.05.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-1453-20.02.2014 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СТАРА ЗАГОРА, САМОСТОЯТЕЛНА СГРАДА с идентификатор 68850.518.166.1 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и шест, точка, едно), гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, обл. Стара Загора, с адрес на имота: град Стара Загора, п.к. 6000 (шест хиляди), бул. „Славянски“ № 79 (седемдесет и девет), която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.518.166 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, петстотин и осемнадесет, точка, сто шестдесет и шест), със застроена площ: 460 кв.м. (четиристотин и шестдесет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: Друг вид обществена сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, построена чрез отстъпено право на строеж върху общинско място, представляващо съгласно документ за собственост, УПИ - парцел I (първи) – общински, за КОО, в квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Стара Загора, при граници: на парцела по акт за собственост: бул. „Славянски“, ул. „Подп. Калитин“ и междублоково пространство, която комплексна търговска сграда е частично преустроена и с променено предназначение, съгласно Удостоверение № Уве – И – 247/20.07.2006 г. на Община Стара Загора, от супермаркет, магазин за промишлени стоки, кафе – аперитив и склад за лекарствени форми, като преустроената част е със застроена площ от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 812, 17 кв. м. /осемстотин и дванадесет цяло седемнадесет стотни квадратни метра/, а общата разгъната застроена площ на цялата КОМПЛЕКСНА ТЪРГОВСКА СГРАДА от 1049 кв. м. (хиляда и четиридесет и девет квадратни метра) и се състои: на сутеренен етаж, разположен на кота – 2.60 (минус две цяло и шестдесет стотни квадратни метра), с площ на етажа от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра), от: ресторант с площ от 236, 83 кв. м. (двеста тридесет шест цяло осемдесет и три стотни квадратни метра), включващ предверие, зала за консумация, топла кухня, келнерски офис, две тоалетни с предверие, помещение за вентилационна уредба, помещение за отпадъци, умивалня, две помещения за подготовка, три складови помещения, котелно, помещение за чистачен инвентар, машинно помещение, хладилен агрегат, хладилна камера, асансьор, коридор, помещение за гардероб, съблекалня, баня с тоалетна и стълбищна клетка, и магазин за авточасти с площ от 233, 17 кв. м. (двеста тридесет и три цяло и седемнадесет стотни квадратни метра), включващ: търговска площ, две складови помещения, стълбищна клетка и помещение за чистачен инвентар; на първи етаж, разположен на кота 0.00/+0.60 (нула метра/плюс нула цяло и шестдесет стотни метра), със застроена площ от 470 кв. м. (четиристотин и седемдесет квадратни метра) от: магазин за авточасти и автосервиз, включващ: търговска зала, стълбищна клетка към втори етаж, помещение за разопаковане на стоки, две помещения за гардероб, баня – тоалетна, баня, тоалетна, стълбищна клетка към сутерена, информационен кът и сервизни помещения, както и тераса с площ от 27,25 кв.м. /двадесет и седем цяло и двадесет и пет стотни кв.м./, чиято площ е приобщена към използваната търговска площ на ОСД – Магазин за авточасти и е включена в застроената площ на сградата, като извършеното застрояване на съществуващата тераса е въведено в експлоатация с Удостоверение за въвеждане в експлоатация изх. № 19-16-53/14.03.2014 год. на Община Стара Загора като „Застрояване на съществуваща тераса пред ОСД – Магазин за авточасти” и на втори етаж, разположен на кота +3.10 (плюс три цяло и десет стотни квадратни метра), с площ на етажа от 109 кв. м. (сто и девет квадратни метра), включващ: коридор, шест търговски офиса, помещение – архив, две тоалетни и стълбищна клетка, при граници на КОМЛЕКСНАТА ТЪРГОВСКА СГРАДА по акт за собственост: бул. „Славянски“, ул. „Подп. Калитин“, хидрофор и междублоково пространство, ЗАЕДНО С ПРИЛЕЖАЩОТО на сградата право на строеж върху мястото. Неразделна част от имота представляват: 1. Изградена инсталация за отопление на цялата сграда с радиатори и конвектори, работеща с пелети, разположена в котелно помещение на сутеренния етаж, където се намира котел с пелетна горелка; 2. Климатична система, обслужваща втория етаж на сградата – за топъл и студен въздух; 3. Вентилационна система, обслужваща част от помещенията на сутеренния етаж; 4. Асансьор, обслужващ сутеренния и първия етаж, с ел. мотор.Още Търговски имот за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 166556.70лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 198900.00лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 899748.00лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 33241291.30лв.
Търговски имот СТАРА ЗАГОРА- 285732.99лв.
0.051011800765991