Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Фабрика в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Търговски имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Тристаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стая в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Склад в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Производствен имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Парцел в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Паркомясто в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Офис в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Многостаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Мезонет в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Магазин в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Земеделски имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Земеделска земя в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Заведение в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Жилищна сграда в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Едностаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Двустаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Гараж в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Газстанция в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Вила в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Бензиностанция в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Автомивка в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Начална цена
 • 720566.96 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 6620 кв.м.

 • Срок:
 • 11.12.2017 до 11.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-12

 • Адрес:
 • местност "Дълга лъка"

 • ЧСИ:
 • Виктор Георгиев

 • Телефон:
 • 062 - 650 629

 • Email:
 • georgiev_victor@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

А/. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/, по кадастралната карта и кадстралните регистри на гр. Велико Търново, одобрени със заповед № РД-18-86/19.09.2008 /РД-осемнадесет-осемдесет и шест от деветнадесети септември две хиляди и осма година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-04-467/24.08.2011 г. (КД-четиринадесет-нула четири-четиристотин шестдесет и седем от двадесет и четвърти август две хиляди и единадесета година) на Началника на СГКК - Велико Търново, с адрес на имота гр. Велико Търново, ул."Дълга лъка" № 56 /петдесет и шест/, целият с площ от 6 620 /шест хиляди шестстотин и двадесет/ кв. м., а съгласно документи за собственост и удостоверение за данъчна оценка № 3589/2011 г. с площ от 6 619 /шест хиляди шестстотин и деветнадесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект, образуван след обединяването на поземлени имоти с идентификатори № 10447.517.70 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка седемдесет/, № 10447.517.71 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка седемдесет и едно/, и № 10447.517.72 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка седемдесет и две/ с номер на предходен план: УПИ XLV-29 /четиридесет и пети - двадесет и девет/, XLVI-77 /четиридесет и шести-седемдесет и седем/ и XLVII-78 /четиридесет и седми-седемдесет и осем/ в кв. 570 /петстотин и седемдесет/, обединени в общ УПИ XLVIII-29,77,78 /четиридесет и осми - двадесет и девет, седемдесет и седем, седемдесет и осем/ по плана на гр. Велико Търново при граници на имота съгласно кадастрална карта: имоти с идентификатори № 10447.517.39, № 10447.517.63, № 10447.517.138, № 10447.517.130, № 10447.517.110 и № 10447.517.69 ведно с изградените в имота: Б/. СГРАДА /кантарна кабина/ с идентификатор № 10447.517.188.1 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем точка едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, одобрени със заповед № РД-18-86/19.09.2008 /РД-осемнадесет-осемдесет и шест от деветнадесети септември две хиляди и осма година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-04-467/24.08.2011 г. (КД-четиринадесет-нула четири-четиристотин шестдесет и седем от двадесет и четвърти август две хиляди и единадесета година) на Началника на СГКК - Велико Търново, с адрес на имота гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 56 /петдесет и шест/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/, със застроена площ от 17 /седемнадесет. кв. м., на 1 /един/ етаж с предназначение: обществена сграда, със стар идентификатор с идентификатор 10447.517.70.1 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка седемдесет точка едно/. Пред кантарната кабина е монтиран колиен кантар 50 т., в изградена подземна бетонова шахта. Над кантара и над кантарната кабина е изграден навес с метална конструкция, без оградни стени. Застроена площ на навеса – 143 кв.м. В/. АДМИНИСТРАТИВНО-БИТОВА СГРАДА, изградена в степен на завършеност "завършен груб строеж" съгласно Удостоверение за степен на завършеност № 1735/16.08.2011 г. Дирекция ТСУ при Община Велико Търново с идентификатор № 10447.517.188.2 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем точка две/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, одобрени със заповед № РД-18-86/19.09.2008 /РД-осемнадесет-осемдесет и шест от деветнадесети септември две хиляди и осма година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-04-467/24.08.2011 г. (КД-четиринадесет-нула четири-четиристотин шестдесет и седем от двадесет и четвърти август две хиляди и единадесета година) на Началника на СГКК - Велико Търново, с адрес на имота гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 56 /петдесет и шест/, разположена в поземлени имоти с идентификатори № 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/ и № 10447.517.39 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка пестотин и седемнадесет точка тридесет и девет/ и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор № 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/, със застроена площ от 102 /сто и два/ кв. м. съгласно одобрени архитектурни проекти - със застроена площ от 103.26 /сто и три цяло двадесет и шест стотни/ кв. м., на 2 /два/ етажа, с предназначение: административна, делова сграда, състояща се от: на сутеренен етаж - от склад за инвентар и стълбище, на първи етаж - приземен етаж - от административна част със самостоятелен вход, включваща преддверие, стая за архив, стая за касиер-счетоводител и стълбище към втори етаж и битова част със самостоятелен вход, включваща коридор, съблекалня, баня и тоалетна; на втори етаж - от три канцеларии, сървърно помещение, баня-тоалетна и коридор; Г/. ЗАКРИТ СКЛАД ЗА МЕТАЛИ, изграден в степен на завършеност "завършен груб строеж" съгласно Удостоверение за степен на завършеност № 1735/16.08.2011 г. Дирекция ТСУ при Община Велико Търново с идентификатор № 10447.517.188.3 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем точка три/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, одобрени със заповед № РД-18-86/19.09.2008 /РД-осемнадесет-осемдесет и шест от деветнадесети септември две хиляди и осма година на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменени със Заповед № КД-14-04-467/24.08.2011 г. (КД-четиринадесет-нула четири-четиристотин шестдесет и седем от двадесет и четвърти август две хиляди и единадесета година) на Началника на СГКК - Велико Търново, с адрес на имота гр. Велико Търново, ул. "Дълга лъка" № 56 /петдесет и шест/, разположена в поземлени имоти с идентификатори № 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/ и № 10447.517.39 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка пестотин и седемнадесет точка тридесет и девет/ и принадлежаща към поземлен имот с идентификатор № 10447.517.188 /десет хиляди четиристотин четиридесет и седем точка петстотин и седемнадесет точка сто осемдесет и осем/, със застроена площ от 101 /сто и един/ кв. м. съгласно одобрени архитектурни проекти - със застроена площ от 100.50 /сто цяло и петдесет стотни/ кв. м., на 1 /един/ етаж с предназначение: складова база, склад, както и ведно с изградения в поземления имот подробно описан в б. "А" на настоящата точка; Д/. МЕТАЛЕН НАВЕС /несъставляващ обект на кадастъра/ със застроена площ от 66 /шестдесет и шест/ кв. м., изграденото в същия имот собствено съоръжение "ЖП-линия-продължение през УПИ VI и VII", съгласно удостоверение от Община Велико Търново № 1437/26.09.2006 г., както и всички намиращи се в поземления имот подобрения и трайни насаждения. Съгласно заключение на съдебно-техническа експертиза на вещо лице към 03.10.2014 г. застроената площ на металния навес от измерване на място е 336 кв.м.. в това число 144 кв.м. затворено от всички страни с тухлени зидове, представляващо едно помещение, монтирани са двойни метални врати. От застроената площ 336 кв.м. 192 кв.м. представлява навес, отворен на юг, бетонова настилка, като до тази част е изграден ж.п. коловоз. Застроен обем на целия навес 1400 куб.м. НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 720 566,96лв. /седемстотин и двадесет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и шест стотинки/ с ДДС за облагаемата част от сделката.Още Търговски имот за продажба в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 276000.00лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 720566.96лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 301392.00лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 95027.80лв.
Търговски имот ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 51262.50лв.
0.072670936584473