Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Магазин СТАРА ЗАГОРА Мезонет СОФИЯ Гараж НОВИ ПАЗАР Магазин СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща НОВИ ПАЗАР Парцел Кошарица Многостаен апартамент СОФИЯ Хотел в МАДАН Фабрика в МАДАН Търговски имот в МАДАН Тристаен апартамент в МАДАН Стая в МАДАН Склад в МАДАН Производствен имот в МАДАН Парцел в МАДАН Паркомясто в МАДАН Офис в МАДАН Многостаен апартамент в МАДАН Мезонет в МАДАН Магазин в МАДАН Къща в МАДАН Земеделски имот в МАДАН Земеделска земя в МАДАН Заведение в МАДАН Жилищна сграда в МАДАН Етаж от къща в МАДАН Едностаен апартамент в МАДАН Други в МАДАН Двустаен апартамент в МАДАН Гараж в МАДАН Газстанция в МАДАН Вила в МАДАН Бензиностанция в МАДАН Ателие, Таван в МАДАН Автомивка в МАДАН

Търговски имот МАДАН

 • Начална цена
 • 42700.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 121 кв.м.

 • Срок:
 • 11.04.2017 до 11.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-12

 • Адрес:
 • КОМПЮТЪРНА ЗАЛА И МАГАЗИН, УЛ. РЕПУБЛИКА № 24

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – КОМПЮТЪРНА ЗАЛА, с площ от 70 кв.м. (седемдесет квадратни метра), с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Република № 24, вх. Б, ет. 0, при граници и съседи на търговския обект: изток – избени помещения и стълбище на жилищния блок, юг – магазин, запад – терен на УПИ III, кв. 26, север – търговско помещение - снек-бар, ВЕДНО с ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – МАГАЗИН, с площ от 51 кв.м. (петдесет и един квадратни метра), с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Република № 24, вх. Б, ет. 0, при граници и съседи на търговския обект: изток – избени помещения и стълбище на жилищния блок, юг – помещение на „Горубсо Мадан“, запад – терен на УПИ III, кв. 26, север – компютърна зала, които два търговски обекта се намират в жилищен блок № 24, построен в УПИ III, кв. 26 по плана на гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрен със Заповед № РД-147/10.07.1979 г. на Председателя на ИК на ОНС – Мадан, при граници и съседи на урегулирания поземлен имот: изток – стълбище и УПИ VI, кв. 26, юг – стълбище, запад – УПИ II, кв. 26, север – УПИ IV и УПИ V, кв. 26, и които два търговски обекта представляват ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ ОТ БИВША „ИГРОТЕКА“ и са отразени в кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Мадан, като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 46045.501.37.1.26 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Мадан, общ. Мадан, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-6/25.01.2010 г. на Изпълнителния директор на АГКК и последно изменени със Заповед № 18-9499/28.11.2016 г. на Началника на СГКК - Смолян, с предназначение: За учебна дейност, с административен адрес: гр. Мадан, ЕКАТТЕ 46045, общ. Мадан, обл. Смолян, ул. Република № 24, вх. Б, ет. 0, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 46045.501.37.1.25, 46045.501.37.1.27, под обекта: няма, над обекта: 46045.501.37.1.3, 46045.501.37.1.13, 46045.501.37.1.14, който самостоятелен обект се намира в пететажна сграда с идентификатор 46045.501.37.1, със застроена площ от 454 кв.м. (четиристотин петдесет и четири квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 46045.501.37, с площ от 1506 кв.м. (хиляда петстотин и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Комплексно застрояване, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 46045.501.41, 46045.501.893, 46045.501.894, 46045.501.174, ВЕДНО със съответните идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО със съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот.Още Търговски имот за продажба в МАДАН

Търговски имот МАДАН- 32074.00лв.
Търговски имот МАДАН- 29235.00лв.
Търговски имот МАДАН- 29235.00лв.
Търговски имот МАДАН- 34160.00лв.
Търговски имот МАДАН- 38066.00лв.
1.4995441436768