Тристаен апартамент в СОФИЯ за 126700.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 126700.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 65 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес: блок 448
  ЧСИ: Мариян Петков
  Телефон: 02 – 9873804; 0895 770 288
  Email: office@marlex-bg.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Мариян Петков

АПАРТАМЕНТ № 59 (петдесет и девет), находящ се в гр. София, комплекс „Младост – 4 (четири)“, в жилищната сграда – блок № 448 (четиристотин четиридесет и осем), вход В, на 6 (шести) етаж, състоящ се от: стая, дневна, кухня и други обслужващи помещения, със застроена площ 65.20 (шестдесет и пет цяло и двадесет стотни) квадратни метра, при съседи: изток – разделна стена на съседен вход, запад – коридор, север – улица, юг – улица, заедно с принадлежащите ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 16 (шестнадесет), с полезна площ 4.10 (четири цяло и десет стотни) кв.метра, при съседи: изток – разделна стена съседен вход, запад – коридор, север – ПРУ, юг – мазе към ап.№ 58, и с 4.827 % (четири цяло осемстотин двадесет и седем хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на строеж върху мястото, описан съгласно нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот № 84, том III, рег. № 06774, дело № 458/2008 год. и с описание по кадастрална карта, а именно: имот с идентификатор № 68134.4089.172.2.59 (шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, едно, седем, две, точка, две, точка, пет, девет), находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) по кад.карта и кад.регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/06.03.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, без заповед за изменение в КККР с адрес на имота: гр. София, п.к. 1000, Младост 4, бл.448, вх.3, ет.6, ап.59. Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разпололожена в поземлен имот с идентификатор 68134.4089.172(шест, осем, едно, три, четири, точка, четири, нула, осем, девет, точка, едно, седем, две). Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1 с посочена в документа площ от 74.98 кв.м. при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.4089.172.2.60, 68134.4089.172.2.40; под обекта: 68134.4089.172.2.56 и над обекта: няма.