Тристаен апартамент в Белица за 16380.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Белица > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в Белица

Допълнителна информация

  Начална цена: 16380.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 66 кв.м.
  Срок: 07.12.2018 до 07.01.2019
  Обявяване: 2019-01-08
  Адрес: ул. "Никола Вапцаров" №26, вх.А, ет.1, ап.2
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за Белица
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1/2(една втора)идеална част от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор №03504.402.465.1.2, находящ се в гр. Белица, община Белица, област Благоевград по кадастралната карта и кадстралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-53/01.04.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на самостоятелния обект: гр. Белица, ул. „Никола Вапцаров“ №26, вх.А, етаж 1, ап.2, самостоятелният обект се намира в сграда 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор №0 3504.402.465, предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1, с площ от 65.87 кв.м., с прилежащите мазе №2, с площ 7.01 кв.м.; ведно със съответните идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 5.85 кв.м., както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, равняващи се на 71.72 кв.м., при съседи на самостоятелния обект: на същия етаж имот с идентификатор №03504.402.465.1.1, под обекта – няма, и над обекта – 03504.402.465.1.4, представляващ съгласно документ за собственост АПАРТАМЕНТ №2, находящ се на 1 етаж, вх.А, построен върху държавна земя в парцел I, кв. 52 на улица „Никола Вапцаров“ №26, гр. Белица, състоящ се от две стаи и кухня, със застроена площ 65.87 кв.м., при съседи: изток – Верка Чонкова, запад – Невена Крълева, отгоре – Мария Апостолова, отдолу – гараж, с прилежащите мазе №2, с площ от 7.01 кв.м., при съседи - Стоян Зотев; ведно със съответните идеални части на сградата, равняващи се на 5.85 кв.м., както и съответните идеални части от правото на строеж върху поземления имот, равняващи се на 71.72 кв.м. Административен адрес: гр. Белица, ул. „Никола Вапцаров“ №26, вх.А, етаж 1, ап.2 Начална цена 16 380лв. /шестнадесет хиляди триста и осемдесет лева./