Тристаен апартамент в ВАРНА за 75000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВАРНА > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ВАРНА

Допълнителна информация

  Начална цена: 75000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 85 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: ж.к. "Владислав Варненчик", бл.65, ет.3
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за ВАРНА
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

АПАРТАМЕНТ №12 /дванадесет/, с идентификатор № 10135.4504.590.5.12 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, четири, точка, пет, девет, нула, точка, пет, точка, едно, две/, по кадастралната катра и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007г. на ИД на АГКК, разположен в жилищна сграда №5 /пет/, находяща се в гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик”, бл. 65 /шестдесет и пет/, ет.3 /три/, с площ от 84,54 / осемдесет и четири цяло и петдесет и четири стотни/ кв. м., съ стоящ се от коридор, дневна с трапезария, две спални и три тераси, при граници съгласно предходен документ за собственост: улица, дворно място, апартамент № 11 и стълбище, и съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж – самостоятелен обект с идентификатор № 10135.4504.590.5.11, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор № 10135.4504.590.5.8, над обекта - самостоятелни обекти с идентификатори № 10135.4504.590.5.15 и 10135.4504.590.5.16, ведно с прилежащото му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 12 /дванадесет/, с площ от 3,53 /три цяло и петдесет и три стотни/ кв.м., при граници на избата: изба №10, от две страни дворно място, изба № 13 и коридор, заедно с 8.4099 % /осем цяло четири хиляди деветдесет и девет десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и 1.6364 % /едно цяло шест хиляди триста шестдесет и четири десетохилядни процента/ идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата, представляващо ПИ с идентификатор №10135.4504.590 /едно, нула, едно, три, пет, точка, четири, пет, нула, четири, точка, пет, девет, нула/, цялото с площ от 3500/три хиляди и петстотин/ кв. м. съгласно документ за собственост, а съгласно скица е площ от 3 124 /трихиляди сто двадесет и четири/ кв. м., съставляващо съгласно предходен документ за собственост УПИ № X -469 /десет римско четиристотин шестдесет и девет/, идентичен с бивш ПИ № 469 /четиристотин шестдесет и девет/, в кв. 43 /четиридесет и три/ по плана на ж. к. „Владислав Варненчик", 1-ви /първи/ микрорайон на комплекса, при граници по кадастрална скица: ПИ с идентификатори №№10135.4504.194, 10135.4504.34, 10135.4504.30, 10135.4504.33, 10135.4504.26.