Тристаен апартамент в СМОЛЯН за 19271.52 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 19271.52 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 72 кв.м.
  Срок: 11.11.2018 до 11.12.2018
  Обявяване: 2018-12-12
  Адрес: ул. Капитан Петко Войвода № 9, ет. 0
  ЧСИ: Петко Иванов Мачкърски
  Телефон: 0301 81 230
  Email: petko.ma4karski@gmail.com

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 67653.915.372.2.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ от 71.86 кв. м. (седемдесет и едно цяло и осемдесет и шест стотни квадратни метра), с предназначение: Жилище, апартамент, с административен адрес: гр. Смолян, ЕКАТТЕ 67653, общ. Смолян, обл. Смолян, ул. Капитан Петко Войвода № 9, ет. 0, намиращ се в ч етириетажна жилищна сграда с идентификатор 67653.915.372.2, със застроена площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет квадратни метра), разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.372, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване /НТП/: Ниско застрояване (до 10м), с площ от 427 кв.м. (четиристотин двадесет и седем квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 67653.915.372.2.1, под обекта: няма, над обекта: 67653.915.372.2.2, при граници и съседи на поземления имот по кадастралната карта и кадастралните регистри: 67653.915.376, 67653.915.373, 67653.915.357, 67653.915.371, ВЕДНО с ¼ (една четвърт) идеални части от ТАВАНСКОТО ПОМЕЩЕНИЕ, ВЕДНО с ¼ (една четвърт) идеални части от правото на собственост върху общите части на сградата и ВЕДНО с ¼ (една четвърт) идеални части от правото на собственост върху гореописания поземлен имот.