Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН за 43776.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 43776.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 85 кв.м.
  Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
  Обявяване: 2018-10-02
  Адрес: жилищен комплекс "Дружба", в жилищна сграда - блок № 226
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 134 / 2015 г. с Изх.№ 27814/ 22.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.09.2018г. до 17.00 часа на 01.10.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе вт ора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА, а именно: АПАРТАМЕНТ №18 /осемнадесет/, находящ се в град Плевен, жилищен комплекс "Дружба", в жилищна сграда - блок № 226 /двеста двадесет и шест/, вход “А”, на VI /шести/ етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.667.854.18.18 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, осемстотин петдесет и четири, точка, осемнадесет, точка, осемнадесет/, състоящ се от ТРИ СТАИ, КУХНЯ, БАНЯ и ТОАЛЕТНА, със застроена площ от 84,66 кв.м. /осемдесет и четири цяло и шестдесет и шест стотни квадратни метра/, при съседи съгласно кадастрална схема: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.667.854.18.17; под обекта – имот с идентификатор 56722.667.854.18.15; над обекта – няма, и при съседи по документ за собственост: изток- двор; запад- улица; север- стълбище; юг- вход „Б“; горе-покрив; долу - апартамент №15, заедно с принадлежащото кьм това жилище ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 18 /осемнадесет/, с полезна площ от 3,68 кв.м. /три цяло и шестдесет и осем стотни квадратни метра/, при съседи: изток – коридор; запад - маза № 17; север – стълбище; юг – коридор, както и 1.004% /едно цяло и четири хилядни процента/ идеални части oт общите части на сградата и общите помещения, обозначена по кадастралната схема като сграда №18/осемнадесет/ и съответните идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавна земя, представляваща поземлен имот с идентификатор 56722.667.854 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин шестдесет и седем, точка, осемстотин петдесет и четири/ по кадастратната карта на град Плевен, одобрена със Заповед № РД – 18-56/18.09.2007г. на Изп.директор на АГКК. Състои се от две спални, дневна, кухня, коридор, баня с тоаелетна, тоалетна и две тераси. Терасата към кухнята е приобщена. Втората тераса е остъклена с алуминиева дограма. Премахната е стената между кухня и коридор и е направен портален отвор между дневна и коридор. -при първоначална цена – 43 776 лева /четиридесет и три хиляди седемстотин седемдесет и шест/ лева Данъчната оценка за имота е в размер на 20 320.40 лв. Тежести за имота: договорна ипотека том 13, акт №148/2008г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, възбрана том 1, акт №75/2015г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№1156/05.03.2015г. на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на горепосочен адрес при управителя Христо Иванов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF- титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20158150400134/15г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.10.2018 год. в 9.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 21.06.2018г. Частен съдебен изпълнител: .............................