Склад СЕВЛИЕВО Къща Добромирка Парцел СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Къща Шумата Двустаен апартамент Правец Тристаен апартамент СОФИЯ Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Каранци Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Маломирово Земеделска земя Трудовец Многостаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Търговски имот Стефан Стамболово Парцел Правец Парцел Правец Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН


Получавай безплатно най-новите обяви за ПЛЕВЕН на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 43704.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 83 кв.м.

 • Срок:
 • 25.05.2018 до 25.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-26

 • Адрес:
 • улица „Дойран“ № 80

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1608/ 2016г. с Изх. № 17347/ 25.04.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.05.2018г. до 17.00 часа на 25.06.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на собственост на МИРОСЛАВ ЛАЗАРОВ ХРИСТОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 70 /седемдесет/, на XV /петнадесети/ жилищен етаж, застроен на 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, състоящ се от две спални, дневна, кухня, баня и тоалетна, с изложение – югоизток, югозапад, на масивна 15 /петнадесет/ етажна сграда, находяща се в гр. Плевен, на улица „Дойран“ № 80 /осемдесет/, застроена в дворно място на 390,00 кв.м. /триста и деветдесет квадратни метра/, съставляващо парцел I /първи римско/, в кв. 400 /четиристотин/ по градоустройствения план на гр. Плевен, при съседи на апартамента: отдолу – Георги Георгиев Тодоров; отгоре – таван; от североизток – Георги Христов Марков; от югоизток и югозапад – двор, ВЕДНО с принадлежащото на апартамента ТАВАНСКО ПОМЕЩЕНИЕ във вътрешната страна на тавана от 4,00 кв.м. /четири квадратни метра/, при съседи: Стефан Симеонов Балкански, сушилна и коридор, заедно с 1/74 /една седемдесет и четвърта/ идеална част от стълбището, общата избена част, общата таванска част, външната водопроводна инсталация, външната канализация, външната ел. мрежа до електрическото табло и 1/150 /една сто и петдесета/ идеална част от отстъпеното право на строеж на държавна земя, съставляващо парцел I /първи/ от кв. 400 /четиристотин/ по плана на гр. Плевен, при съседи: УПИ № II и от три страни улици, съгласно описанието по документ за собственост, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-71/06.06.2008г. на Изп.директор на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.659.164.1.70 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, сто шестдесет и четири, точка, едно, точка, седемдесет/, с адрес на имота: гр. Плевен ул. „Дойран“ № 80, ет. 15, ап. 70, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1 /едно/, разположена в урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.659.164 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестстотин петдесет и девет, точка, сто шестдесет и четири/, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 /едно/, посочена в документа площ от 83,00 кв.м. /осемдесет и три квадратни метра/, прилежащи части: мазе, таван с площ от 4,00 кв.м. /четири квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – имот с идентификатор 56722.659.164.1.74; под обекта - имот с идентификатор 56722.659.164.1.65; над обекта – няма. - при първоначални цена – 43 704 лева /четиридесет и три хиляди седемстотин и четири лева/ Данъчната оценка на имота е в размер на 56 991.50 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 10, акт №191/2006г., подновяване/новиране том 9, акт №12/2016г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД с ЕИК 000694959; възбрана том 2, акт 162/2007г., в полза на кредитор Благовест Александров Александров; възбрана том 1, акт №93/2008г. в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД с ЕИК 000694959; възбрана том 5, акт №92/2016г., в полза на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА”АД с ЕИК 000694959 по изп.дело № 20168150401608/16г., съгласно удостоверение за тежести на Агенция Вписвания Имотен Регистър с изх.№373/06.02.2017г. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Павлинка Йорданова, след предварителна уговорка с кантората на ЧСИ. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401608/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.06.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Тристаен апартамент за продажба в ПЛЕВЕН

Тристаен апартамент ПЛЕВЕН- 80990.64лв.
Тристаен апартамент ПЛЕВЕН- 79248.00лв.
Тристаен апартамент ПЛЕВЕН- 68480.00лв.
Тристаен апартамент ПЛЕВЕН- 55520.00лв.
Тристаен апартамент ПЛЕВЕН- 57840.00лв.
0.093290090560913