Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 102240.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 75 кв.м.

 • Срок:
 • 23.03.2018 до 23.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-24

 • Адрес:
 • район Слатина, ж.к.Христо Смирненски, бл.28, вх.1, ет.6, ап.27

 • ЧСИ:
 • Росица Иванова Апостолова

 • Телефон:
 • 02 9806820; 0884298994

 • Email:
 • kantora_apostolova@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Росица Иванова Апостолова

ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 23.03.2018г. до 23.04.2018г. ще се проведе в сградата на Софийски районен съд в гр.София, бул. Цар Борис III № 54 ПУБЛИЧНА ПРОДАЖБА на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжниците МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА и РОМИЛ МЛАДЕНОВ ВЪЛКАНОВ, а именно: АПАРТАМЕНТ № 27 (двадесет и седем), находящ се съгласно доказателствен акт за собственост в гр. София, на 6 (шести) етаж, в жилищна сграда - блок № 28 (двадесет и осем), вх.1 (едно), комплекс „Слатина“, а съгласно Удостоверение за данъчна оценка изх. № 7221014647/02.03.2017г. изд. от СО – ДОП, ОП-Слатина в гр. София, район „Слатина“, ж.к. „Христо Смирненски“ № 28, вх. 1, ап. 27, ет. 6, състоящ се съгласно доказателствения акт за собственост от две стаи, дневна, кухня и обслужващи помещения, със застроена площ 75,33 кв. м. (седемдесет и пет цяло и тридесет и три квадратни метра), с принадлежностите: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ 2,62 кв. м. (две цяло и шестдесет и два квадратни метра), ТАВАНСКО с полезна площ 4,38 кв. м. (четири цяло тридесет и осем квадратни метра), с 1,582 % (едно цяло петстотин осемдесет и две хилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и идеални части от правото на строеж върху мястото – държавна земя, при съседи: на жилището: коридор, ап. 28 (двадесет и осем), коридор, коридор, ап. 32 (тридесет и две), ап. 22 (двадесет и две), на избеното помещение: мазе на ап. 26 (двадесет и шест), мазе ап. 28 (двадесет и осем), коридор, мазе ап. 32 (тридесет и две), на таванското помещение: тав. ап. 26 (двадесет и шест), тав. ап. 28 (двадесет и осем), коридор, тав. ап. 32 (тридесет и две), като съгласно Схема № 15-65955-02.02.2018г. на СГКК – гр.София апартаментът е нанесен като САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68134.705.321.1.27 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и пет, точка, триста двадесет и едно, точка, едно, точка, двадесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед РД-18-138/24.07.2017г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район Слатина, , бл.28, ет.6, ап.27, като самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.705.321, Предназначение на самостоятелния обект - Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 75.33 кв.м., прилежащи части: мазе - 2.62 кв.м.; таван - 4.38 кв.м.; 3.582 % ид.ч. общ.ч., при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68134.705.321.1.26, 68134.705.321.1.28; под обекта: 68134.705.321.1.22, Над обекта: 68134.705.321.1.32, стар идентификатор: няма, ведно с всички подобрения в имота. НАЧАЛНАТА ЦЕНА от която ще започне наддаването за имота е в размер на 102 240 лв. (сто и две хиляди двеста и четиридесет лева). Всички желаещи да оглеждат имота, могат да сторят това всеки вторник и петък от 17.00 до 18.00 часа през времетраенето на публичната продан посочено по-горе. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час в сградата на Софийски районен съд за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Тежести и вписвания за имота: Възбрана в полза на взискателя по настоящото дело, вписана на 18.01.2018г., т.1, акт № 237/2018г., вх.рег. № 1915/18.01.18г. в Служба по вписванията гр.София; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 6, акт № 195/2017г., дв.вх.рег. № 14427/20.03.17г. за сумата от 35790,43 евро; Договорна ипотека, вписана в Службата по вписвания-гр.София том 3, акт № 146/2010г., дв.вх.рег. № 6018/25.02.2010г. за сумата от 30000 евро. Задатък за участие в публичната продан - 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка с IBAN: BG72CECB97905072102600, BIC: CECBBGSF при „Централна кооперативна банка” АД с титуляр ЧСИ Росица Апостолова, по изп. д. № 20188480400041. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си в запечатан плик с квитанция за внесен задатък. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд. На 24.04.2018г. в 10.30ч. в присъствието на явилите се наддавачи Частния съдебен изпълнител съставя протокол и обявява купувача /чл. 492 ГПК/.Още Тристаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ- 152000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 109600.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 211120.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 135000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 115120.00лв.
0.15208005905151