Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 176800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 87 кв.м.

 • Срок:
 • 20.01.2018 до 20.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-21

 • Адрес:
 • ж.к. Младост 1, бл. 90 А, ет. 2, ап. 6

 • ЧСИ:
 • Ренета Милчева

 • Телефон:
 • 02 – 9898255; 0884719782

 • Email:
 • r.milcheva@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

Подписаната Елина Маринова Коева – помощник-частен съдебен изпълнител при ЧСИ Ренета Милчева Василева, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 20.01.2018 г. до 20.02.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на МОНИКА ДИМИТРОВА ПЕЩЕНСКА, а именно: Самостоятелен обект с сграда с идентификатор 68134.1602.5049.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, Столична община, област София /столица/ одобрени със Заповед РД-18-38/10.07.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. София, район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“, бл. 90 А, ет. 2, ап. 6, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1602.5049.1.6, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, с посочена в документа площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сграда: на същия етаж – 68134.1602.5049.1.7, под обекта – 68134.1602.5049.1.1, над обекта – 68134.1602.5049.1.11, а по нотариален акт представляващ: Апартамент № 6, находящ се в гр. София, СО – район „Студентски“, ж.к. „Младост 1“, в жилищна сграда – блок № 90 А, на втория етаж, на кота +6,15 метра, със застроена площ от 86,79 кв.м., състоящ се от: две спални, дневна с трапезария, кухня, баня с тоалетна, тоалетна и два балкона, при съседи: двор, улица, апартамент № 7, стълбище и коридор, заедно с Мазе № 6, с площ от 4,83 кв.м., при съседи: мазе № 5, двор, мазе № 7 и коридор, заедно с 12,75 кв.м. от общите части на сградата и задно със 2,662% идеални части от правото на собственост върху УПИ, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост 1“, целият с площ от 827,00 кв.м., представляващ парцел УПИ III – за ЖС, в квартал 41, по плана на гр. София, местостта „Младост 1“, при съседи: тупик, УПИ V – за КОО, от две страни улица. Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 176 800.00 лв. (сто седемдесет и шест хиляди и осемстотин лева). Същата представлява 80 % от пазарната цена на имота. Тежести за имота: 1. Възбрана в полза на ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД, по изпълнително дело № 20179190400697 по описа на ЧСИ Сийка Анадолиева, рег. № 919, вписана в СВ – гр. София, акт № 104, том 19, дв.вх.рег. № 70000/26.10.2017г., за сумата от 575,84 лв. главница 2. Възбрана в полза на взискателя по настоящото изпълнително дело БАНКА ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 221, том 2, дв.вх.рег. № 4321/02.02.2017г., за сумата от 135 105,58 лв. 3. Незаличена Договорна ипотека в полза на ДЗИ Банк /Росексимбанк АД/ вписана в СВ – гр. София, акт № 142, том 43, дв.вх.рег. № 57454/04.09.2006г. по партидата на наследодателя на длъжника Анелия Първанова Гайдарска, в размер на 30 000 евро. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък от 17,00 до 19,00 часа. За контакти адвокат Тихомир Бойновски, тел.: 0897/ 931 707. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900401388 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 21.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.Още Тристаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ- 92000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 170000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 175600.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 200000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 97340.00лв.
0.0071530342102051