Многостаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Многостаен апартамент Банско Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Магазин СОФИЯ Парцел Мало Конаре Земеделски имот Мало Конаре Търговски имот СОФИЯ Къща Мало Конаре Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Магазин СТАРА ЗАГОРА Парцел Гривица Тристаен апартамент СОФИЯ Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Лозен Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 90500.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 100 кв.м.

 • Срок:
 • 26.01.2018 до 26.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-27

 • Адрес:
 • гр. София, местност "Ботаническа градина"

 • ЧСИ:
 • Милен Бъзински

 • Телефон:
 • 02 439 76 20, 02 9 888 037

 • Email:
 • atanasov_p@milenbazinski.com


Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

НАХОДЯЩИТЕ СЕ В УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, идентичен с парцел II- 2163 (втори, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди сто шестдесет и три), от квартал № 33 (тридесет и трети) по плана на град) София, местност „Ботаническа градина", утвърден със Заповед № 627/12.12.1960 г., Заповед № УЗ-006/25.01.1995 г., Заповед № РД 09-50- 1/29.10.2004 г. и Заповед № РД 50-29/09.02.2007г., с площ на поземления имот по документ за собственост от 21 367/двадесет и една хиляди триста шестдесет и седем/кв. м., а по скица - с площ от 20 760(двадесет хиляди седемстотин и шестдесет)кв. м., при граници съгласно представена скица: сухо дере, урегулиран поземлен имот, идентичен с парцел 1-2174 (парцел първи, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди сто седемдесет и четири), от две страни улица, и поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен № 2146(номер две хиляди сто четиридесет и шест), поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен №1676(номер хиляда шестстотин седемдесет и шест), поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен №1626(номер хиляда шестстотин двадесет и шест), поземлен имот, идентичен с имот с планоснимачен №1687(номер хиляда шестстотин осемдесет и седем). А съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, поземлен имот с идентификатор 68134.1970.2163, гр. София, общ. Столична, обл. София град, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3 /11.01.2011 на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. София, район Витоша, кв. Драгалевци Площ: 21385 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), Стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 2163, квартал: 33, парцел: II, съседи: 68134.1970.2062, 68134.1970.1987, 68134.1970.165, 68134.1970.372, 68134.1970.1130, 68134.1970.2668, 68134.1970.2669, 68134.1970.26, 68134.1970.2269, 68134.1970.1887, 68134.1970.2174, 68134.1970.2141, собственици: 131423953, "БИЛДИНГ ГРУП КЪНСТРАКШЪН" ООД, площ 21367 кв. м., извлечение от дружествен договор № 238 том XIX peг. 41867 от 03.07.2006г., издаден от Служба вписванията гр. София, Носители на други вещни права: няма данни, сгради, които попадат върху имота – няма. Ведно с инкорпорираното в правото на собственост върху урегулирания поземлен имот право на строеж за построяване на следните обекти, съгласно Разрешение за строеж №372/10.08.2006г. от СО, район Витоша и одобрени архитектурни проекти от 27.03.2008г., обособени в Група 1/едно/, Група 2/две/, Група З/три/ и Група 4/четири/ с обща застроена площ от 5 450,70/пет хиляди четиристотин и петдесет цяло и седемдесет стотни/кв. м. и РЗП от 37 975/тридесет и седем хиляди деветстотин седемдесет и пет/кв. м., като Група 1 се състои от 4 /четири/ секции - А, Б, В и Г и една зона с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 6 859,86 кв. м. Група 2 се състои от 5 /пет/ секции - А, Б, В, Г и Д и две зони с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 11 260,25 кв. м. Група 3 се състои от 4 /четири/ секции - А, Б, В и Г и една зона с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 8 062,03 кв. м. Група 4 се състои от 6 /шест/ секции - А, Б, В, Г, Д и Е и две зони с рампи за автомобили - Обща РЗП за групата - 11 723,03 кв. м., недвижими имоти: Група З/три/: Секция А АПАРТАМЕНТ № 6 /шест/, на 2 /втори/ жилищен етаж, на кота + 3.00 /три цяло и нула стотни/ метра от жилищна сграда Група 3 /три/, Секция А /буква „А”/ , със застроена площ 100.18 /сто цяло и осемнадесет стотни/ кв.м., състоящ се от: дневна-трапезария, кухня, две спални, коридор, две бани с тоалетни, дрешник и две тераси, при съседи: външен зид, стълбищна клетка, асансьорна шахта и Апартамент № 5 от Секция А; външен зид; Апартаменти №№ 16 и 17 от Секция Б; външен зид; отдолу - Апартамент № 3, отгоре - Апартамент № 9 и покрив, ведно с 1.51 % /едно цяло и петдесет и една стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 21.54 /двадесет и едно цяло и петдесет и четири стотни/ кв. м., заедно с 0.32 % /нула цяло и тридесет и две стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото; ПАРКОМЯСТО № 29 /двадесет и девет/, на -1 /минус първи/ етаж, на кота -3.00 /минус три цяло и нула стотни/ метра от жилищна сграда Група 3 /три/, със застроена площ 36.28 /тридесет и шест цяло и двадесет и осем стотни/ кв. м., при съседи: асансьорна шахта, складово помещение Сс № 2 и общо помещение; външна стена; складови помещения Сс №№ 3, 4 и 5; пътека за маневриране; отдолу - подземен паркинг, отгоре - жилищен етаж; заедно с 0.55 % /нула цяло и петдесет и пет стотни върху сто/ идеални части от общите части на сградата, представляващи 7.80 /седем цяло и осемдесет стотни/ кв. м., заедно с 0.12 % /нула цяло и дванадесет стотни върху сто/ идеални части от правото на строеж върху мястото.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Ивелина Събева, тел. 089 44 820 43,
email: [email protected]Още Тристаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ- 170000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 175600.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 200000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 97340.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 28137.38лв.
0.081746816635132