Едностаен апартамент Свети Влас Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ

 • Начална цена
 • 104083.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 64 кв.м.

 • Срок:
 • 12.01.2018 до 12.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-13

 • Адрес:
 • гр. София, р-н Витоша, в.з. Малинова долина, ул. 197, № 25

 • ЧСИ:
 • Ирина Иванова Митова - Кирезиева

 • Телефон:
 • 02 - 9832003

 • Email:
 • office@kirezieva.bg


Всички имоти на ЧСИ Ирина Иванова Митова - Кирезиева

Подписаната, Ирина Митова-Кирезиева, частен съдебен изпълнител с рег. № 839 и район на действие Софийски градски съд, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.01.2018г. до 12.02.2018г. – края на работния ден ще се проведе в сградата на Районен съд - гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН – първа по ред - на следния недвижим имот, собственост на "ЕЛИ КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 119608107, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ж.к. ВЪЗРАЖДАНЕ, бл. 57, вх. Б, ет. 1, ап. 1 – ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК, а именно: Самостоятелен обект в четириетажна сграда с идентификатор 68134.2044.851.1.14 /словом: шест, осем, едно, три, четири, точка, две, нула, четири, четири, точка, осем, пет, едно, точка, едно, точка, едно, четири/, представляващ: АПАРТАМЕНТ № А4-11 (“а“ четири-единадесет), на вход „А“, разположен на четвърти етаж в блок Орхидея, на кота „+11, 40 м.“ (плюс единадесет цяло и четиридесет стотни метра), състоящ се от дневна, кухня и столова, спалня, антре, баня с тоалетна и две тераси, целият с площ от 64, 83 кв.м. (шестдесет и четири цяло осемдесет и три стотни квадратни метра), заедно с 4, 73 % (четири цяло седемдесет и три стотни върху сто) и.ч., съответстващи на 6, 93 кв.м. (шест цяло и деветдесет и три стотни квадратни метра) от общите части на сградата и от правото на строеж върху описаните по – горе урегулирани поземлени имоти, при граници на апартамента: коридор – стълби, апартамент А4-10 („а“ четири-десет), двор от две страни, апартамент А4-11В („а“ четири-единадесет-буква В). С описание на имота по кадастрална схема № 15-424092-26.08.2016г. на самостоятелен обект в сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-3/11.01.2011г. па изп. дир. на АГКК, както следва: адрес на имота-гр. София, р-н Витоша, в.з. Малинова долина, ул. 197, № 25, вх. А, ет. 4, ап. А4-11. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 68134.2044.503 и 68134.2044.851; предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент; брой нива на обекта – 1; площ на имота – 64, 83 кв.м.; прилежащи части – 4, 73% идеални части от общите части на сградата; съседни самостоятелни обекти в сградата – на същия етаж 68134.2044.851.1.13, 68134.2044.851.1.15; под обекта - 68134.2044.851.1.10; над обекта – няма. Продажбата на недвижимия имот ще продължи един месец, като започне на 12.01.2018г. до 12.02.2018г. – края на работния ден. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването за посочения недвижим имот е в размер на 104 083, 20 /сто и четири хиляди осемдесет и три лева и двадесет стотинки/ лева, представляващи 80 на сто от стойността на имота. Посоченият недвижим имот е собственост на "ЕЛИ КОМЕРС" ЕООД, ЕИК 119608107, със седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, ж.к. ВЪЗРАЖДАНЕ, бл. 57, вх. Б, ет. 1, ап. 1 – ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК въз основа на Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти № 74, том 3, рег. № 21363, дело № 275 от 2016г., вписан в сл. по вписвания София, вх. рег. № 56858/15.09.2016г., акт № 59, том СХХХII, дело № 41331 на нотариус Александър Чакъров. Тежести за имота: Върху посочения имот са наложени следните тежести: 1/ възбрана по горепосоченото изпълнително дело, вписана в Служба по вписванията - София с № от вх. рег. 70030/24.10.2017 , том 19, акт № 60; 2/ ВПИСВАНИЯ, № от дв. вх. рег. 76088 от 17/12/2015 г., том 16, акт номер 5 от 2015 г., тип акт – ИСКОВА МОЛБА; 3/ ОСОБЕНИ ЗАЛОЗИ, № от дв.вх.рег. 45203 от 26/07/2016 г., том 1, акт номер 50 от 2016 г., тип акт – ЗАЛОГ ВЪРХУ ТЪРГОВСКО ПРЕДПРИЯТИЕ; 4/ ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, № от дв. вх. рег. 5658/09.02.2017г., том 3, акт 33 в полза на взискателя „МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП“ ООД; 5/ ВЪЗБРАНИ, № от дв. вх. рег. 38697 от 22/06/2017 г., том 11, акт номер 299 от 2017 г., тип акт – НАЛАГАНЕ НА ВЪЗБРАНА ВЪРХУ НЕДВ. ИМОТ; 6/ ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, № от дв. вх. рег. 47835/26.07.2017г., том 22, акт 130 в полза на взискателя „МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП“ ООД Всички желаещи да оглеждат имота, могат да го сторят през времетраенето на публичната продан след предварително обаждане на тел. 0887 989 056 – Александър Коларов. Купувачите могат да се явяват всеки работен ден и час на горепосочения адрес в сградата на Районен съд гр. София, за да се запознаят с книжата за имота и да подават наддавателни предложения. Задатък за участие в публичната продан в размер на 10 % от посочената по-горе начална цена се внася предварително по сметка IBAN: BG31 SOMB 9130 1039 4258 03, bic: SOMB BGSF, „Общинска банка” АД с титуляр частен съдебен изпълнител Ирина Митова-Кирезиева. За всички превода на суми над 30 000 лева, съобразно Закона за мерките срещу изпиране на пари трябва да се подаде декларация, както следва: За физически лица - Декларация по чл. 4, ал.7 от ЗМИП за произход на средствата, За юридически лица – Декларация по чл.6, ал.2 ЗМИП за действителен собственик. Търгът ще се извърши по реда на чл. 488 – 501 от ГПК под формата на търг с тайно наддаване, който може да премине в търг с устно наддаване по реда на чл. 492, ал.2 от ГПК. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. София в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. В публичната продан не могат да участват: длъжникът, неговият законен представител, лицата по чл. 185 от ЗЗД, длъжностните лица от канцеларията на районния съд, както и служителите на частния съдебен изпълнител. Постъпилите наддавателни предложения ще се отворят в присъствието на явилите се наддавачи на 13.02.2018 г. (вторник) в сградата на Районен съд в гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 54 в началото на работния ден - 09,00 ч. и ще бъде обявен купувач. При обявяването на купувача всеки от явилите се наддавачи може да предложи устно цена по-висока с размера на един задатък, като в този случай за купувач се обявява наддавачът предложил най-висока цена при устното наддаване. Купувачът е длъжен в двуседмичен срок от обявяването му за купувач да внесе предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492, ал. 3 от ГПК, внесеният от наддавача задатък служи за удовлетворение на взискателите, а когато наддавачът е взискател, вземането му се намалява с размера на един задатък.Още Тристаен апартамент за продажба в СОФИЯ

Тристаен апартамент СОФИЯ- 196768.80лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 85000.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 37908.00лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 175573.60лв.
Тристаен апартамент СОФИЯ- 93600.00лв.
0.03056812286377