Склад в ПЛОВДИВ за 321600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Склад

Склад в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 321600.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 219 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: ул. „Брезовско шосе” № 170
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД № 20168250400447 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 56784.508.136.1.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18 - 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК; с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 170 (сто и седемдесет), ет. 1 (първи); с предназначение на самостоя телния обект: за склад; с брой нива на обекта: 1 (едно); с площ: 218,60 кв. м. (двеста и осемнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), ВЕДНО с право на ползване на рампа от 35,1 кв. м. (тридесет и пет цяло и една десета квадратни метра); при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56784.508.136.1.3, 56784.508.136.1.9, под обекта: няма, над обекта: няма, а по акт за собственост: СКЛАД с площ от 218,60 кв.м. (двеста и осемнадесет цяло и шестдесет стотни квадратни метра), находящ се в гр.Пловдив. ул. “Брезовско шосе“ № 170 (сто и седемдесет), представляващ обособена част от едноетажна масивна сграда-складова база, с обща застроена площ от 4 572 кв.м. (четири хиляди петстотин седемдесет и два квадратни метра) при граници на склада: от север - рампа, от изток - склад на "Интерпасифик" ООД, от юг - склад на ЕТ "Тодор Караджов" и от запад - склад на ЕТ "Ивко-3-Костадин Иванов", ведно с изключителното право на ползване на РАМПА от 35,10 кв.м. (тридесет и пет цяло и десет стотни квадратни метра) на север от склада, както и ведно с правото на собственост върху припадащите се идеални части от общите части на сградата и правото на строеж върху общинско място, съответствуващи на размера на самостоятелно обособените обекти и реално обособените части от общите части, който СОС се намира в СГРАДА с идентификатор: 56784.508.136.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест, точка, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18 - 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 170 (сто и седемдесет); със застроена площ: 2721 кв. м. (две хиляди седемстотин двадесет и един квадратни метра); с брой етажи: 1 (един); с предназначение: промишлена сграда, а по акт за собственост: едноетажна масивна сграда-складова база, с обща застроена площ от 4 572 кв.м. (четири хиляди петстотин седемдесет и два квадратни метра), която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56784.508.136 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, нула, осем, точка, едно, три, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД - 18 - 48/03.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК; с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе” № 170 (сто и седемдесет), с площ: 4827 кв. м. (четири хиляди осемстотин двадесет и седем квадратни метра); с трайно предназначение на територията: урбанизирана; с начин на трайно ползване: за друг вид производствен складов обект; стар идентификатор: няма, с номер по предходен план: 775 (седемстотин и пет); при граници на поземления имот: 56784.508.135, 56784.508.137, 56784.508.143, 56784.508.527, а по акт за собственост: имот № 775 /седемстотин седемдесет и пет/ с отреден Урегулиран Поземлен Имот V-433, 775-стоп.дейност /пети римско - четиристотин тридесет и три, седемстотин седемдесет и пет-стопанска дейност/ от кв. 4 /четвърти/ по плана на гр. Пловдив. кв."Хаджи Димитър", при граници на урегулирания поземлен имот: от две страни улици. УПИ Xlll-433-стол.дейност. УПИ XII-433- стоп.дейност. УПИ XI-433-стоп. дейност. УПИ XIV-433-стоп. дейност и УПИ IX- 433-стоп. дейност. Началната цена, от която ще започне наддаването при публичната продан, е в размер 321 600,00 лв. (триста двадесет и една хиляди и шестстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, съгласно чл. 485, ал. 4 от ГПК.