Производствен имот в Мировяне за 483681.60 лв.

Имоти > Имоти от чси Мировяне > Производствен имот

Производствен имот в Мировяне

Допълнителна информация

  Начална цена: 483681.60 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 32100 кв.м.
  Срок: 08.12.2018 до 08.01.2019
  Обявяване: 2019-01-09
  Адрес: с.Мировяне, м."Под село"
  ЧСИ: Ренета Милчева
  Телефон: 02 – 9898255; 0884719782
  Email: r.milcheva@abv.bg

Всички имоти за Мировяне
Всички имоти на ЧСИ Ренета Милчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 48393.4990.776 по кадастралната карта и кадастралните регистри, на с. Мировяне, Столична община, област София /столица/, одобрени със заповед РД-18-15 от 23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления имот: с. Мировяне, район Нови Искър, с площ от 3210,00 кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, при съседи: поземлени имоти с идентификатори: 48393.4990.1118, 48393.4990.1119, 48393.4990.706, 48393.4990.694, 48393.4990.1105, 48393.4990.1116, който недвижим имот съгласно нотариален акт представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. София, район „Нови Искър“, целият с площ от 3206,00 кв.м., съставляващ по скица ПИ – 776, от квартал 48, по плана на с. Мировяне, попадащ в УПИ I за чисто производство и ТП, без посочена местност по регулационна скица, а по първичен доказателствен акт местността „Под село“, идентичен с имот № 501009 по плана на землището на с. Миравояне, от който поземлен имот попадат 55,00 кв.м. в улица, дворищната регулация е утвърдена с Решение 27, т. 28 от Протокол № 32/10.12.2001г. И Заповед № РД 09-251/28.08.2006г. При граници на ПИ по скица: улица, УПИ – парцел I – 696 за чисто производство и ТП, и ПИ 655 и при съседи по първичен доказателствен акт – Нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, полски път на община Столична – полски и стопански двор на ДПФ – МЗГ, а съгласно Комбинирана скица за пълна или частична идентичност, издадена от ГИС София на 25.06.2018г., по действащ регулационен план на м. „Мировяне“, одобрен с Решение № 27 по Протокол № 32/10.12.2011г. на СОС, ИПРЗ, одобрено със Заповед № РД-09-26/30.01.2008г. на кмета на район „Нови Искър“, част от имота е отреден за УПИ V – 776 – за чисто производство, от кв. 48, с площ от 3152,00 кв.м., а останалата част от имота е отредена за улича, заедно с изградената в описания по-горе поземлен имот сграда, представляваща ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ – ЕДНОЕТАЖНО ПРОИЗВОДСТВЕНО – СКЛАДОВО ХАЛЕ със застроена площ от 999,27 кв.м. и разгърната застроена площ от 999,27кв.м., която сграда по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-15 от 23.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК, съставлява сграда с идентификатор 48393.4990.776.1, със застроена площ от 993,00 кв.м., брой на етажи – един, с предназначение – промишлена сграда.*************** ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОГЛЕДНЕТЕ ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ *************