Производствен имот в ВРАЦА за 621560.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ВРАЦА > Производствен имот

Производствен имот в ВРАЦА

Допълнителна информация

  Начална цена: 621560.00 лв.
  Окръжен съд: Враца
  Квадратура: 11540 кв.м.
  Срок: 18.11.2018 до 18.12.2018
  Обявяване: 2018-12-19
  Адрес:
  ЧСИ: Георги Нацков Борисов
  Телефон: 092 - 620996
  Email: g_natskov@abv.bg

Всички имоти за ВРАЦА
Всички имоти на ЧСИ Георги Нацков Борисов

1.ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 12259.1027.105 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пети/ по КККР на гр. Враца, одобрени със Заповед № РД-18-43/16.09.2005г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 11540 кв. м. /единадесет хиляди петстотин и четиридесет квадратни метра/. Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 253 200,00 лв. без ДДС/двеста пет десет и три хиляди и двеста /лв. Начална цена при първата продан е 202 560,00 лв. /двеста и две хиляди петстотин и шестдесет/лв. 2.СГРАДА ЗА ТЪРГОВИЯ с идентификатор 12259.1027.105.1 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка едно/, със застроена площ 19 кв. м. /деветнадесет квадратни метра/, на един етаж, полумасивна конструкция; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 8 750,00 лв. без ДДС/осем хиляди седемстотин и петдесет /лв. Начална цена при първата продан е 7 000,00 лв. /седем хиляди лева/. 3.АДМИНИСТРАТИВНА, ДЕЛОВА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.2 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка две/, със застроена площ 1372 кв. м. /хиляда триста седемдесет и два квадратни метра/, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 356 980,00 лв. без ДДС/триста петдесет и шест хиляди деветстотин и осемдесет /лв. Начална цена при първата продан е 285 584,00 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин осемдесет и четири лева/. 4.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.3 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка три/, със застроена площ от 56 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 25 800,00 лв. без ДДС/двадесет и пет хиляди и осемстотин /лв. Начална цена при първата продан е 20 640,00 лв. /двадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/. 5.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.4 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка четири/, със застроена площ от 56 кв. м. /петдесет и шест квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с дървен гредоред; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 25 800,00 лв. без ДДС/двадесет и пет хиляди и осемстотин /лв. Начална цена при първата продан е 20 640,00 лв. /двадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/. 6.СГРАДА НА ТРАНСПОРТА с идентификатор 12259.1027.105.5 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка пет/, със застроена площ от 177 кв. м. /сто седемдесет и седем квадратни метра/, на един етаж, масивна конструкция с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции; Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 81 540,00 лв. без ДДС/осемдесет и една хиляди петстотин и четиридесет /лв. Начална цена при първата продан е 65 232,00 лв. /шестдесет и пет хиляди двеста тридесет и два лева/. 7.ПРОМИШЛЕНА СГРАДА с идентификатор 12259.1027.105.6 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и пет точка шест/ със застроена площ от 54 кв. м. /петдесет и четири квадратни метра/, на един етаж, полумасивна конструкция Установени към момента на възбраната по настоящото дело тежести на имота: възбрана в полза на взискателя. Пазарна оценка на имота е 24 880,00 лв. без ДДС/двадесет и четири хиляди осемстотин и осмедесет /лв. Начална цена при първата продан е 19 904,00 лв. /деветнадесет хиляди деветстотин и четири лева/. при съседи: ПИ с идентификатор 12259.1027.106 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и шест/ и ПИ с идентификатор 12259.1027.111 /дванадесет хиляди двеста петдесет и девет точка хиляда двадесет и седем точка сто и единадесет/, а описани по АДС № 31 от 07.06.1999г. и по нот. акт № 134, рег. № 7997, н. дело № 1257/1999г. като ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 73 /седемдесет и три/ по не одобрения кадастрален план на гр. Враца, Източно промишлена зона, в местността „МИШИНА ПАДИНА”, с площ от 11000 кв. м., ведно с построените в него АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА и ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА, със застроена площ от 1300 кв. м. /хиляда и триста квадратни метра/, масивна конструкция, построена през 1970 година, ЕДНА МОНОЛИТНА СГРАДА с площ от 185 кв. м. /сто осемдесет и пет квадратни метра/, с предназначение КОНТРОЛНО – ДИАГНОСТИЧЕН ПУНКТ, СТОЛОВА и други подобрения, при съседи на целия имот: „ХИМКО” АД – гр. Враца и борова гора.