Производствен имот в ПЛОВДИВ за 96120.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛОВДИВ > Производствен имот

Производствен имот в ПЛОВДИВ

Допълнителна информация

  Начална цена: 96120.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 1107 кв.м.
  Срок: 16.10.2018 до 16.11.2018
  Обявяване: 2018-11-19
  Адрес: местността Инджерлийка
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за ПЛОВДИВ
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

Поземлен имот № 008193 (нула, нула, осем, едно, девет, три), който имот е образуван от имот № 008191 (нула, нула, осем, едно, девет, едно), представляващ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК поземлен имот с идентификатор 56784.8.193 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три), с площ от 1,107дка (един декар, сто и седем квадратни метра), находящ се в землището на град Пловдив – Север, ЕКАТТЕ 81880, общ. Пловдив, област Пловдив, местността „Инджерлийка“, от пета категория, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – за друг вид производствен складов обект, при граници и съседи съгласно титул за собственост: имот № 008192 – производствен терен на Георги Николов Томбаков, имот № 008178 – производствен терен на „Адлер-МК“ ООД, имот № 008195 – производствен терен на Георги Николов Томбаков, имот № 008196 – производствен терен на Георги Николов Томбаков и др. и имот № 008194 – производствен терен на Йордан Трайков Божилов, и при граници и съседи на имота съгласно кадастралната карта: поземлен имот с идентификатор 56784.8.194, поземлен имот с идентификатор 56784.8.195, поземлен имот с идентификатор 56784.8.178, поземлен имот с идентификатор 56784.8.192, ВЕДНО с построените в този имот сгради, a именно: 1) СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.6 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, шест), със застроена площ съгласно кадастралната карта от 72кв.м. (седемдесет и два квадратни метра), с брой етажи – 1(един), с предназначение – Промишлена сграда, която сграда съгласно титул за собственост представлява сграда №3-1 (три тире едно) и е със застроена площ от 72,82кв.м (седемдесет и два квадратни метра и осемдесет и два квадратни дециметра), 2) СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.5 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, пет), със застроена площ съгласно кадастралната карта от 131кв.м. (сто тридесет и един квадратни метра), с брой етажи – 1(един), с предназначение – Промишлена сграда, която сграда съгласно титул за собственост представлява сграда №3-2 (три тире две) и е със застроена площ от 130,97кв.м. (сто и тридесет квадратни метра и деветдесет и седем квадратни дециметра), 3) СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, четири), със застроена площ от 67кв.м. (шестдесет и седем квадратни метра), с брой етажи – 1 (един), с предназначение – Промишлена сграда, която сграда съгласно титул за собственост представлява сграда №3-3 (три тире три) и е със застроена площ от 63,36кв.м. (шестдесет и три квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра), 4) СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.2 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, две), със застроена площ съгласно кадастралната карта от 31кв.м. (тридесет и един квадратни метра), с брой етажи – 1 (един), с предназначение – Промишлена сграда, която сграда съгласно титул за собственост представлява сграда №3-4 (три тире четири) и е със застроена площ от 30,88 кв.м (тридесет квадратни метра и осемдесет и осем квадратни дециметра), 5) СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, три), със застроена площ съгласно кадастралната карта от 160кв.м. (сто и шестдесет квадратни метра), с брой етажи – 1 (един), с предназначение – Промишлена сграда, която сграда съгласно титул за собственост представлява сграда №3-5 (три тире пет) и е със застроена площ от 160,27кв.м. (сто и шестдесет квадратни метра и двадесет и седем квадратни дециметра), 6) част от СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.7 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, седем), която съгласно експертно заключение на вещо лице е със застроена площ от 19 кв.м. (деветнадесет квадратни метра), с брой етажи – 1 (един), с предназначение – Промишлена сграда, като останалата част от сградата с площ от 74 кв.м. (седемдесет и четири квадратни метра) е премахната съгласно одобрен от Община Пловдив, Район Северен проект за узаконяване от 12.08.2008г., 7) СГРАДА с идентификатор 56784.8.193.8 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, осем, точка, едно, девет, три, точка, осем), със застроена площ съгласно кадастралната карта от 15кв.м. (петнадесет квадратни метра), с брой етажи – 1(един), с предназначение – Промишлена сграда, която сграда съгласно титул за собственост представлява сграда №3-9 (три тире девет) и е със застроена площ от 15,36кв.м. (петнадесет квадратни метра и тридесет и шест квадратни дециметра), ВЕДНО с изградените в имота подобрения, представляващи трайно закрепена метална конструкция, разположена между сграда с идентификатор 56784.8.193.8 и сграда с идентификатор 56784.8.193.3