Производствен имот в Вършец за 34920.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Вършец > Производствен имот

Производствен имот в Вършец

Допълнителна информация

  Начална цена: 34920.00 лв.
  Окръжен съд: Монтана
  Квадратура: 3280 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес:
  ЧСИ: Ани Василева Янакиева
  Телефон: 096 - 300652; 0971 - 66445; 0888 425470
  Email: a_v_montana@abv.bg

Всички имоти за Вършец
Всички имоти на ЧСИ Ани Василева Янакиева

• Недвижим имот, находящ се в гр. Вършец, кв. Заножене, общ. Вършец, обл. Монтана, а именно: 1320 / 3280 кв. м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, за който е отреден парцел № ІІІ, кв. 146 по кадастралния план на бивш стопански двор на кв. Заножене, гр. Вършец, целият с площ от 3280 кв. м., ведно с 434 / 940 кв. м. идеални части от построената в имота СГРАДА – КРАВЕФЕРМА, (краварник – среден), едноетажна, конструктивно обособена като самостоятелна сграда със застроена площ от 434 кв. м. и прилежащ към нея терен с площ от 1320 кв. м., при граници и съседи на поземления имот: парцел ІІ (към краварник), вътрешен път, парцел ІV (към краварник) и собственика на останалата идеална част от имотите Ивайло Аврамов Спасов и Мариана Георгиева Спасова; а по скици – 1320 / 3280 ид. ч. от Поземлен имот с идентификатор 12961.425.757, по кадастр. карта и кадастр. регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74 / 24.06.2008 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-12-152 / 25.06.2009 г. на Началник на СГКК Монтана, с адрес на поземления имот: гр. Вършец, ул. „Редежо“, целият с площ: 3214 кв. м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За животновъдна ферма, при съседи: 12961.425.459, 12961.425.777, 12961.425.455, 12961.425.453, ВЕДНО с 434 / 940 кв. м. ид. ч. от СГРАДА с идентификатор 12961.425.757.2, по кадастр. карта и кадастр. регистри на гр. Вършец, одобрени със Заповед РД-18-74 / 24.06.2008 г. на ИД на АГКК, адрес на сградата: гр. Вършец, ул. „Редежо“, сградата е разположена в ПИ с идентификатор 12961.425.757, със застроена площ: 813 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда. Стопанският двор е целият с площ 3280 кв. м. По кадастралния план на гр. Вършец, кв. Заножене, цялото дворно място е обособено в имот, разположен на равнинен терен. Изложението му е благоприятно. Плътността на застрояване на дворното място не е напълно развита, което дава съответните възможности за изграждане на постройки от основното и допълващото застрояване. В дворното място има изпълнени подобрения: изпълнена е трайна настилка; имотът е ограден. Находящата се в имота сграда е с предназначение: за кравеферма и мандра, построена през 1970 г., със застроена площ: 434.00 кв. м., със застроен обем: 1 300.00 куб. м. Постройката е с масивна конструкция, монолитно изпълнена със стом. бет. конструктивни елементи и тухлени преградни стени, покривната конструкция е дървена, покрита с гофрирана поцинкована ламарина и керемиди, няма топлоизолация. Всички външни стени на сградата са измазани с гладка вароциментна мазилка, с изключение на зазиданите отвори. Мандрата е с под – теракот, стените са измазани, облицовани, таванът е измазан, латекс, прозорците са с PVC дограма, стъклопакет, вратите са ALU профил, пълнеж ПДЧ. Краварникът е с под от бетонова настилка, варосани стени и таван с дървена конструкция, прозорците са зазидани с полиетилен, вратите са външни, дървени. Сградата има изградени ел. силова и осветителна инсталации, водопроводна инсталация – има в мандрата, няма изградени канализация, отоплителна и вентилационни инсталации. Сградата е за основен ремонт, в добро общо състояние, годна за експлоатация и се използва по предназначение. За мандрата са необходими ремонтни работи, краварникът е в лошо състояние.