Производствен имот в ДОБРИЧ за 140616.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Производствен имот

Производствен имот в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 140616.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 1005 кв.м.
  Срок: 04.09.2018 до 04.10.2018
  Обявяване: 2018-10-05
  Адрес: Промишлена зона „Север“, бул.“25-ти Септември“ № 78
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 1005/хиляда и пет/кв.м., находящ се в гр.Добрич, Промишлена зона „Север“, бул.“25-ти Септември“ № 78/седемдесет и осем/, с кадстрален идентификатор №72624.611.252/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, пет, две/ /по кадастралната карта на гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-08 Д-1243/29.11.2006г. на началника на СК -Добрич/ / стар идентификатор кв.10/десет/, парцел VII/седем/, пл.№7135/седем хиляди сто тидесет и пет/, съгласно скица №2048/01.02.2007г. на Служба по кадастъра гр.Добрич към Агенция по кадастъра, с трайно предназначение „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, при граници и съседи имоти с идентификатори: 72624.611.135; 72624.611.253; 72624.611.152 и 72624.611.141, ведно с построените в този поземлен имот: СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.611.252.1/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, пет, две, точка, едно/ /по кадастралната карта на гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-08 Д-1243/29.11.2006г. на началника на СК-Добрич/, съгласно скица № 2048/01.02.2007г. на Служба по кадастъра гр.Добрич към Агенция по кадастъра, със застроена площ 60/шестдесет/кв.м. по нотариален акт, а по скица 71/седемдесет и един/кв.м., на един етаж, с предназначение: „Сграда за търговия“ и СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.611.252.2/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, едно, точка, две, пет, две, точка, две/ /по кадастралната карта на гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, одобрена със Заповед №РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на агенция по кадастъра, изменена със Заповед № КД-14-08 Д-1243/29.11.2006г. на началника на СК-Добрич/, съгласно скица №2048/01.02.2007г. на Служба по кадастъра гр.Добрич към Агенция по кадастъра, със застроена площ 500/петстотин/кв.м. по нотариален акт, а по скица 471/четиристотин седемдесет и един/кв.м., на един етаж, с предназначение: „Промишлена сграда“.