Производствен имот в ВЕЛИНГРАД за 95123.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ВЕЛИНГРАД > Производствен имот

Производствен имот в ВЕЛИНГРАД

Допълнителна информация

  Начална цена: 95123.20 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 1128 кв.м.
  Срок: 30.07.2018 до 30.08.2018
  Обявяване: 2018-08-31
  Адрес: входа на града, вдясно от пътя Пазарджик – Велинград – Сърница и представляват част от бившия Дървопреработвателен завод „Георги Димитров”.
  ЧСИ: Георги Николов Самарджиев
  Телефон: 034 - 460 420
  Email: gsamardzhiev885@gmail.com

Всички имоти за ВЕЛИНГРАД
Всички имоти на ЧСИ Георги Николов Самарджиев

УПИ VI – 7683 /шести, отреден за имот планоснимачен номер седем хиляди шестстотин осемдесет и три/ - „За производство и услуги“, в квартал 101 /сто и първи/ по плана на град Велинград, с площ от 1128 кв.м. /хиляда сто двадесет и осем кв.м./, при граници: от север – УПИ III – 7681 за производство и услуги, от изток – УПИ IV – 7684 за производство и услуги, от юг – улица, от запад – УПИ V – 7682 за производство и услуги, ведно с построените в имота Едноетажна масивна сграда - „Сушилня“ със застроена площ 235 кв.м. /двеста тридесет и пет кв.м./, Метален навес със застроена площ 140 кв.м. /сто и четиридесет/, Едноетажна масивна сграда – ремонтна работилница със застроена площ 50 кв.м. /петдесет кв.м./ и Едноетажна масивна сграда – „Силоз“ със застроена площ 30 кв.м. /тридесет кв.м./, НАЧАЛНАТА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, е в размер на 95123,20 лв. /деветдесет и пет хиляди сто двадесет и три лева и двадесет стотинки/ с включен ДДС, съставляваща 80% от цената, съгласно чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. На основание чл.45 от ЗДДС за площта на имота, която не представлява прилежаща площ към сградите и е в размер на 420 кв.м. се дължи ДДС в размер на 2083,20 лв. При закупуване на имота на цена различна от началната, окончателния размер на ДДС ще бъде уточнен допълнително, съразмерно разликата. Недвижимия имот е собственост на СИМАКС ООД, управител Стойчо Иванов Мануилов. Тежести и вписвания за имота: Върху недвижимия имот има учредена договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Велинград под вх. рег.№ 4/ 04.06.2009г., Том 1, Акт№ 40/2009г., дв. вх. Рег. 1064/04.06.2009г., в полза на Райфайзенбанк /България/ ЕАД; Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Велинград под вх. рег.№ 5/ 04.06.2009г., Том 1, Акт№ 41/2009г., дв. вх. Рег. 1065/04.06.2009г., в полза на Райфайзенбанк /България/ ЕАД; Договорна ипотека, вписана в Служба по вписванията – Велинград под вх. рег.№ 6/ 04.06.2009г., Том 1, Акт№ 42/2009г., дв. вх. Рег. 1066/04.06.2009г., в полза на Райфайзенбанк /България/ ЕАД; Договор за наем, вписан в Служба по вписванията Велинград под вх.рег.№ 2076/03.12.2014г., Том 1, Акт № 213/2014г., срок – три години, Дв.вх.рег. №2063/ 03.12.2014г., Вписана възбрана в Служба по вписванията – Велинград под вх. рег.№ 1865/ 02.11.2015г., Том 1, Акт№ 188/2015г., дв. вх. Рег. 1862/02.11.2015г., по настоящото изпълнително дело от ЧСИ Георги Самарджиев; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Велинград под вх. рег.№ 1913/ 09.11.2015г., Том 1, Акт№ 192/2015г., дв. вх. Рег. 1910/09.11.2015г., от ТД на НАП гр. Пловдив, ИРМ Пазарджик; Вписана възбрана в Служба по вписванията – Велинград под вх. рег.№ 2071/ 04.12.2015г., Том 2, Акт№ 18/2015г., дв. вх. Рег. 2068/04.12.2015г., от ТД на НАП гр. Пазарджик. Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд гр.Велинград всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да го прегледат могат да сторят това след предварителна уговорка с ЧСИ Георги Самарджиев. Задатъкът за участие в публичната продан е в размер на 10 % върху началната цена на недвижимия имот и се внася предварително по следната сметка: ТБ „РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ“ ЕАД IBAN: BG83RZBB91551004225028, с титуляр Частен съдебен изпълнител , Георги Самарджиев, рег. № 885, Окръжен съд град Пазарджик и следва да е постъпил в указаната сметка не по-късно от последния ден на проданта. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд – Велинград, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК.. В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5, т.3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридически лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл.6, ал.2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите могат да бъдат получени в кантората на Частен съдебен изпълнител Георги Самарджиев. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 31.08.2018г. (петък) в 11:30 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд – гр. Велинград, ул. Хан Аспарух №3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол ( чл. 492, ал. 1 ГПК ).