Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в Зелениково Фабрика в Зелениково Търговски имот в Зелениково Тристаен апартамент в Зелениково Стая в Зелениково Склад в Зелениково Производствен имот в Зелениково Парцел в Зелениково Паркомясто в Зелениково Офис в Зелениково Многостаен апартамент в Зелениково Мезонет в Зелениково Магазин в Зелениково Къща в Зелениково Земеделски имот в Зелениково Земеделска земя в Зелениково Заведение в Зелениково Жилищна сграда в Зелениково Етаж от къща в Зелениково Едностаен апартамент в Зелениково Други в Зелениково Двустаен апартамент в Зелениково Гараж в Зелениково Газстанция в Зелениково Вила в Зелениково Бензиностанция в Зелениково Ателие, Таван в Зелениково Автомивка в Зелениково

Производствен имот Зелениково

 • Начална цена
 • 285259.43 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 6615 кв.м.

 • Срок:
 • 21.01.2018 до 21.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-22

 • Адрес:
 • EKATTE 30750

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

И.Д.20108250400606-2010 г. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 292005 (двеста деветдесет и две хиляди и пет) в землището на с. Зелениково, EKATTE 30750 (тридесет хиляди седемстотин и петдесет), община Брезово, който имот е образуван от обединението на имоти ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 000737 (нула, нула, нула, седем, три, седем) от КВС на с. Зелениково с площ от 2,098 дка. (при граници и съседи на поземлен имот № 000737: имот № 292004 – нива на „Гама 2003“ ЕООД, имот № 000291 – път ІV клас – ДС, имот № 293001 – нива Пена Танева Ковачева, имот № 293002 – нива на Кунчо Маринов Кунчев, имот № 293003 – нива на Невена Кирилова Дойчинова и имот № 000351 – дере- ОПФ – ноебр. Земя) и ДВОРНО МЯСТО, съставляващото имот пл. № 292004 (две, девет, две, нула, нула, четири), цялото с площ от 4526 кв. м. по нотариален акт, а по скица 4527 кв. м. (при граници и съседи на дворното място с № 292004: имот № 292002- нива на Гина Генова, имот № 292001 – нива на Христина Тотева Маринска, имот № 000803 – пасище, мера на ОПФ – Зелениково – необработваема земя, имот № 000737 – пасище, мера на ОПФ- Зелениково- необработваема земя, имот № 000292 – дере на ОПФ – Зелениково- необработваема земя, имот № 248001 – др. пром. Терен на „Българска роза” и имот № 292003 – нива на Николай Тодоров Арабаджиев), с площ на имот № 292005 по скица от 6 615 кв. м. (шест хиляди шестстотин и петнадесет квадратни метра), находящ се в местността „Бял камък”, при граници и съседи на имот № 292005: имот № 000351 – дере на ОПФ – Зелениково – необработваема земя, имот № 000292 – дере на ОПФ – Зелениково – необработваема земя, имот № 284001 – др. пром. Терен на Българска роза, имот № 292003 – на Николай Тодоров Арабаджиев, имот № 292002 – нива на Гина Генова Маневска, имот № 292001 – нива на Георги Руменов Марински, имот № 000303 – пасище, мера на ОПФ – Зелениково – необработваема семя, имот № 000291 – път ІV кл. на Държавна собственост Зелениково, имот № 293001 – нива на Пена Танева Ковачева и др., имот № 293002 – нива на Кунчо Маринов Кунчев, имот № 293003 нива на Невена Кирилова Дойчинова, а при граници и съседи на имот № 292005 по скица № К858154/26.11.2010 г., издадена от Общинска служба по Земеделие – Раковски – офис Брезово: имот № 000927 – Ерозирана нива на „Гама 2003” ООД, имот № 000934 – Ерозирана нива на „Гама 2003” ООД, имот № 284001 – Др. промишлен терен на „Бул Фито Ойлс” АД, имот № 292003 – Пр. ел. енергия на „Гама 2003” ООД, имот № 292002 – Пр. ел. енергия на „Гама 2003” ООД, имот № 292001 – Нива на Георги Руменов Марински, имот № 000803 – Пасище, мера на ОПФ – Зелениково – необр. земя, имот № 000291 – Път ІІ кл. на държавна собственост Зелениково, имот № 293001, Индустр. Култура на Пена Танева Ковачева и др., имот № 293002 Нива на Кунчо Маринов Кунчев, имот № 293003 – Нива на Даниел Димитров Матов, заедно с построеното в мястото ФАБРИЧНО ПОМЕЩЕНИЕ, състоящо се от цветарник, розоварна, моторно отделение, жилище, складове и навес /розоварната на Шипков/, с обща застроена площ от 2192 кв. м. (две хиляди сто деветдесет и два квадратни метра). На основание чл. 494 във вр. с чл. 485 и с чл. 468, ал. 1 от ГПК началната цена, от която ще започне публичната продан е в размер на 285 259,43 лева (двеста осемдесет и пет хиляди двеста петдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, съставляваща 90 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК. Посочената цена 285 259,43 лева (двеста осемдесет и пет хиляди двеста петдесет и девет лева и четиридесет и три стотинки) с включен съответен ДДС върху данъчната основа, представляваща сбора от началната цена без вкл. ДДС за процесния недвижим имот в размер на 280 943,57 лв. (двеста и осемдесет хиляди деветстотин четиридесет и три лева и петдесет и седем стотинки) и ДДС върху 3952 кв. м. (три хиляди деветстотин петдесет и два квадратни метра) площ от ПИ, представляваща облагаема доставка в размер на 4315,86 лв. (четири хиляди триста и петнадесет лева и осемдесет и шест стотинки) ДДС при данъчна основа от 21 579,32 лв. (двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и девет лева и тридесет и две стотинки). За 2663 кв. м. (две хиляди шестстотин шестдесет и три квадратни метра) площ от ПИ – терен под сгради и прилежаща им площ, както и стари сгради не се начислява ДДС, тъй като са свободни доставки по смисъла на чл. 45 ЗДДС.Още Производствен имот за продажба в Зелениково

Производствен имот Зелениково- 285259.43лв.
Производствен имот Зелениково- 316954.93лв.
Производствен имот Зелениково- 266909.42лв.
Производствен имот Зелениково- 333636.76лв.
Производствен имот Зелениково- 280957.28лв.
0.02182412147522