Парцел в Белащица за 2016.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Белащица > Парцел

Парцел в Белащица

Допълнителна информация

  Начална цена: 2016.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 264 кв.м.
  Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
  Обявяване: 2019-03-21
  Адрес: местност "Бялата пръст"
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за Белащица
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

1/5 (една пета) идеална част от Поземлен имот с начин на трайно ползване УЛИЦА, с площ 0,264 дка. /двеста шестдесет и четири квадратни метра/, VIII /осма/ категория при неполивни условия, находящ се в местността „БЯЛАТА ПРЪСТ” в землището на с.Белащица, ЕКАТТЕ 03304, съставляващ имот № 011138 /нула, едно, едно, едно, три, осем/ по плана на с.Белащица, общ.Родопи, обл.Пловдив, при граници и съседи: поземлен имот № 011141 – индивидуално застрояване на Даниел Петров Кроежев, поземлен им от № 011140 – индивидуално застрояване на Георги Милчев Танев и др., поземлен имот № 011139 – индивидуално застрояване на Даниел Христов Христов, поземлен имот № 011135 – индивидуално застрояване на Добрин Делчев Иванов, поземлен имот № 011136 – индивидуално застрояване на Даниел Петров Кроежев и др., поземлен имот № 011137 – индивидуално застрояване на Даниел Петров Кроежев и др., позмелен имот № 011074 – полски път на Община Родопи, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява поземлен имот с идентификатор № 03304.11.138 с площ от 264 кв.м. Продаваният недвижим имот представлява обслужващ път за съседните имоти, между които и горепосоченият поземлен имот УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-011072.

Продава Парцел в Белащица за 2016.00 лв. на търг от ЧСИ