Парцел в Белащица за 135360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Белащица > Парцел

Парцел в Белащица

Допълнителна информация

  Начална цена: 135360.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 553 кв.м.
  Срок: 20.02.2019 до 20.03.2019
  Обявяване: 2019-03-21
  Адрес: местност "Бялата пръст"
  ЧСИ: Петко Илиев
  Телефон: 032 – 632224; 032-622347
  Email: petkoiliev007@yahoo.com

Всички имоти за Белащица
Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ІІ-011072 (второ римско – планоснимачен номер нула, едно, едно, нула, седем, две) – жилищно строителство, находящ се в село Белащица, община Родопи, област Пловдив, местността „БЯЛАТА ПРЪСТ”, целият застроен и незастроен с площ от 553 кв.м. (петстотин петдесет и три квадратни метра), при граници и съседи на УПИ: УПИ І-011072, УПИ ІІІ-011072, път, ведно с построената в УПИ ІІ-011072 двуетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 153,25 кв.м. (сто петдесет и три квадратни метра и двадесет и пет квадратни дециметра), ведно с всички подобрения и приращения в поземления имот, който имот съгласно кадастрална карта и кадастрални регистри одобрени със Заповед РД-18-127/22.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК съставлява поземлен имот с идентификатор № 03304.11.136 с площ от 553 кв.м., ведно с построената в имота сграда с идентификатор № 03304.11.136.1 с площ съгласно кадастралната карта 159 кв.м.

Продава Парцел в Белащица за 135360.00 лв. на търг от ЧСИ