Парцел в СМОЛЯН за 15733.96 лв.

Имоти > Имоти от чси СМОЛЯН > Парцел

Парцел в СМОЛЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 15733.96 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 1603 кв.м.
  Срок: 21.12.2018 до 21.01.2019
  Обявяване: 2019-01-22
  Адрес: ул. "Шеста"
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СМОЛЯН
Всички имоти на ЧСИ

722,05/1603 (седемстотин двадесет и две цяло и нула пет стотни върху хиляда шестотин и три) идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.928.29 (шест седем шест пет три точка девет две осем точка две девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Смолян, община Смолян, обл.Смолян, одобрени със Заповед 300-5-66/11.10.2004 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Смолян, п.к. 4700, улица „Шеста“, с площ 1 603 кв.м. (хиляда шестстотин и три квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседи: 67653.928.39, 67653.928.65, 67653.928.43, 67653.928.42, 67653.928.28, 67653.928.79. забележка: Имотът е застроен с масивна сграда /на митницата/.