Парцел в Горица за 90000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Горица > Парцел

Парцел в Горица

Допълнителна информация

  Начална цена: 90000.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 5000 кв.м.
  Срок: 17.11.2018 до 17.12.2018
  Обявяване: 2018-12-18
  Адрес: с. Горица, м. "Кокино хома"
  ЧСИ: Надежда Денчева Георгиева
  Телефон: 052 616900
  Email: si_dencheva@mail.bg

Всички имоти за Горица
Всички имоти на ЧСИ Надежда Денчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор №16078.501.42 /едно, шест, нула, седем, осем, точка, пет, нула, едно, точка, четири, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед №РД-18-32/14.05.2015г. на ИД на АГКК, находящ се в с. Горица, община Бяла, област Варна, местност "КОКИНО ХОМА", целият с площ от 5 000 /пет хиляди/ кв.м. по документ за собственост, а по кадастрална скица с площ от 4 999 /четири хиляди деветстотин деветдесет и девет/ кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизрана, начин на трайно позване: ниско застрояване /до 10 м./, а по предходен план представляващ УПИ VII-212, в кв.44 по плана на стопански двор на с. Горица, при граници по документ за осбственост: улица, УПИ №V-1, УПИ №VIII-211 и УПИ №ХII-213, а по кадастрална карта при граници: ПИ с идентификатори №№16078.501.41, 16078.501.36, 16078.501.315, 16078.501.43.