Парцел в Глогино за 446.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Глогино > Парцел

Парцел в Глогино

Допълнителна информация

  Начална цена: 446.00 лв.
  Окръжен съд: Смолян
  Квадратура: 477 кв.м.
  Срок: 18.11.2018 до 18.12.2018
  Обявяване: 2018-12-19
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Глогино
Всички имоти на ЧСИ

Поземлен имот № 000041 (нула, нула, нула, нула, четири, едно), с площ на имота 0.477 дка (четиристотин седемдесет и седем квадртани метра), находящ се в землището на с. Глогино, с ЕКАТТЕ 15117, общ. Баните, в местността "СРЕДОКА", начин на трайно ползване - ливада, вид собственост - частна, категория на земята при неполични условия - девета, при граници и съседи: имот № 000042 - ливада на насл. на Илия Борисов Ботев, имот № 001153 - дере на Община Баните, имот № 000040 - ливада на насл. на Сал их Байрямов Делихюсеинов, имот № 001153 - дере на община Баните.