Парцел в СОФИЯ за 640000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Парцел

Парцел в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 640000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 551 кв.м.
  Срок: 20.11.2018 до 20.12.2018
  Обявяване: 2018-12-21
  Адрес: гр. София, бул. „България“ 49
  ЧСИ: Милен Бъзински
  Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
  Email: atanasov_p@milenbazinski.com

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Милен Бъзински

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ c пл. № 1095 /хиляда и деветдесет и пет/, в квартал 151 /сто петдесет и едно/ по устройствения план на София, СО, район „Триадица“, местността „Жил. Група Мотописта II /втора/ част“ с площ от 551.00 кв.м. /петстотин петдесет и един квадратни метра/, при граници: поземлен имот без планоснимачен номер, УПИ № IV /четвър ти/ - за градски спортен комплекс и от две страни улица, който имот c пл. № 1095 представлява Поземлен имот с идентификатор 68134.1005.154 /шест осем едно три четири точка едно нула нула пет точка едно пет четири/, с адрес: София, район „Триадица“, бул. „България“, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, площ 498.00 кв.м. /четиристотин деветдесет и осем квадратни метра/, стар номер 1095 /хиляда деветдесет и пет/, квартал 151 /сто петдесет и едно/, парцел II /втори/, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед за одобрение на КККР № РД-18-108/13.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Стефан Панайотов, тел. 089 44 820 46,
email: [email protected]