Парцел в ПЕТРИЧ за 16659.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЕТРИЧ > Парцел

Парцел в ПЕТРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 16659.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 841 кв.м.
  Срок: 09.11.2018 до 10.12.2018
  Обявяване: 2018-12-11
  Адрес: ул. "Александър Стамболийски" №63
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за ПЕТРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1). 2/3 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор: 56126.602.2767, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до10м/ с площ от 841,00кв.м., ЕКАТТЕ: 56216, в кадастрален район: 602, по кадастралната карта на гр.Петрич. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 2767, квартал: 153, парцел: V, Съседи: 56126.602.3608; 56126.602.2768; 56126.602.2777; 56126.602.2778; 56126.602.2766 Административен адрес: гр. Петрич, ул. „Александър Ста мболийски“ №63 Описание по стар идентификатор: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V, пл.№2767, квартал 153, по плана на гр. Петрич, обл. Благоевград, с площ на имота от 882,00кв.м., при съседи: улица, УПИ VІ с пл.№2766, УПИ ХVІ с пл.№2777 и УПИ ІV с пл.№2768. Подробно описание на имот с идентификатор: 56126.602.2767 Поземления имот е с почти правилна форма, без денивелация. По имотни граници от югозапад, югоизток и североизток в незастроената част е изградена ограда от метална мрежа на циментови колци и бетонни ивични основи. Останалата част имота не е ограничен и няма изградени трайни огради. В имота са изградени две масивни жилищни сгради на сключено застрояване. Имота се намира в широк център, втори оценителска зона в район с напълно изградена инфраструктура и елементи на градската среда. Мястото е транспортно достъпно. Имотът се намира на около триста метра, югозападно то ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КОЧО МАВРОДИЕВ” Начална цена 16 659лв. /шестнадесет хиляди шестстотин петдесет и девет лева./