Парцел в ХАСКОВО за 11496.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Парцел

Парцел в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 11496.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 1200 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: ж.р. Каменец
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 77195.749.378 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет, точка, седемстотин четиридесет и девет, точка, триста седемдесет и осем/, находящ се в гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-63/05.10.2006г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-26-94/14.04.2008г. на началника на СГКК-Хасково, с административен адрес на поземления имот: гр. Хасково, п. к.6300, „Каменец”, с площ от 1 200 кв.м. /хиляда и двеста квадратни метра/, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, номер по предходен план: 3086, съседи: 77195.749.363, 77195.749.379,77195.749.377,77195.749.288