Парцел в СОФИЯ за 175000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Парцел

Парцел в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 175000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 1854 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: ул. Проф. Иван Гергов №4
  ЧСИ: Валентина Александрова Иванова
  Телефон: 02 - 9862332
  Email: sadeben.isp.ivanova@abv.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Валентина Александрова Иванова

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ планоснимачен № 273 (двеста седемдесет и три) от квартал 2 (втори) по плана на гр. София, местност НЗП „Военна рампа-изток”, целият с пространство 1854 (хиляда осемстотин петдесет и четири) кв.м., при граници/съседи: път, имот планоснимачен № 274, имот планоснимачен № 275, имот планоснимачен № 309 на „Еврокар” ООД и улица „Проф. Иван Георгoв” бивша „Цветан Антонов” № 4, отреден за производствени нужди и улица.,А съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ поземлен имот с идентификатор 68134.505.103, гр. София, общ. Столична, обл. София град, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-53/23.11.2011 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот:гр. София, п.к. 0, ул. Проф. Иван Георгов, площ:1387 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Незастроен имот за производствен, складов обект, стар идентификатор:няма, номер по предходен план:273,съседи:68134.505.1035,68134.505.201,68134.505.30,68134.505.104,68134.505.1034