Парцел в Гарваново за 2960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Гарваново > Парцел

Парцел в Гарваново

Допълнителна информация

  Начална цена: 2960.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 800 кв.м.
  Срок: 23.10.2018 до 23.11.2018
  Обявяване: 2018-11-26
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Гарваново
Всички имоти на ЧСИ

800/ 1230 / осемстотин върху хиляда двеста и тридесет/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № V-627 / пети-тире за имот шестстотин двадесет и седем/, в кв. 66 /шестдесет и шести/ по плана на с. Гарваново, Община Хасково, Област Хасково, одобрен със заповеди № 383/1968 г., № 1110/1975 г. и № 1377/1992 г., с площ на целия имот от 1230.00 кв.м. /хиляда двеста и тридесет квадратни метра/, за който е отреден бивш парцел V /пети/, с площ от 1240.00 кв. м. /хиляда двеста и четиридесет квадратни м етра/ , при граници за имота: улица, имот № VI-627 и IV-623, като за имота е определено собственикът да ползва западната част на описания цял имот, при граници: юг-улица, запад-имот с № VI-627, север- имот № IV-623 и изток-имот собственост на Васьо Георгиев Васев, ВЕДНО с всички подобрения и приращения в имота, при НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК, в размер на 2960.00 лв. (две хиляди деветстотин и шестдесет лева).