Парцел в СОФИЯ за 54000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Парцел

Парцел в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 54000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 974 кв.м.
  Срок: 19.10.2018 до 19.11.2018
  Обявяване: 2018-11-20
  Адрес: ул. Мичман Тодор Саев
  ЧСИ: Уляна Колева Димоларова
  Телефон: 02 - 9516069
  Email: kantora@hhd.bg

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ Уляна Колева Димоларова

½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 1297 /хиляда двеста деветдесет и седем/, заснет и нанесен през 2003 г. в кадастрални листове с № 617 /шестстотин и седемннадсет/ и № 594 /петстотин деветдесет и четири/ по кадастралния план на град София, местност „Южна градска територия V /пета/ част“, целият с площ от 974 /деветстотин седемдесет и четири/ квадратни метра, при съседи по скица: поземлен имот 1868 /хиляда осемстотин шестдесет и осем/, поземлен имот – път, поземлен имот 1146 /хиляда ст о четиридесет и шест/, поземлен имот 1257 /хиляда двеста петдесет и седем/, който съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-108/13.12.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК представлява Поземлен имот с идентификатор: 68134.1007.1310, находящ се в гр. София, общ. Столична, обл. София, район „Триадица“, ул. „Мичман Тодор Саев“, площ: 974 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно позлване: нива, категория на земята при неполивни условия: 0, стар идентифиактор: няма; номер по предходен план: 1297, съседи: 68134.1006.1130, 68134.1007.1307, 68134.1007.1349, 68134.1007.1311, 68134.1007.1312