Парцел в Слънчево за 371898.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Слънчево > Парцел

Парцел в Слънчево

Допълнителна информация

  Начална цена: 371898.40 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 41686 кв.м.
  Срок: 21.10.2018 до 21.11.2018
  Обявяване: 2018-11-22
  Адрес: ПИ 077050
  ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
  Телефон: 052 645900
  Email: petrova_daniela@mail.bg

Всички имоти за Слънчево
Всички имоти на ЧСИ Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Изпълнително дело №: 20137110400094 Изходящ №: 25981 / 11.10.2018 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г. в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 21.11.2018 г., на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ТАУЪР ИСТЕЙТС ЕОО Д , в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД по изп.дело № 20137110400094 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: Недвижим имот , находящ се в землището на село Слънчево , Община Аксаково , Област Варна в местност Баира, а именно : ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 077050 / нула, седемдесет и седем нула петдесет / по плана за земеразделяне землището на селото , ЕКАТТЕ 67489 / шестдесет и седем хиляди четиристотин осемдесет и девет / , целият с площ от 41.686 / четеридесет и един декара и шестотин осемдесет и шест квадратни метра / , с начин на трайно ползване - нива , с трета и пета категория на земята , при граници по скица : поземлени имоти № ра 070063 - полски път , 077027 - нива , 077026 - нива , 077049 - нива , 077004 - нива, 070064 - полски път , като имотът е образуван от имоти № ра 077028 / нула седемдесет и седем нула двадесет и осем / , 077029 / нула седемдесет и седем нула двадесет и девет / , 077038 / нула седемдесет и седем нула тридесет и осем / . Имотът е ипотекиран в полза на ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД за сумата в размер на 2 000 000 /два милиона/ евро и има вписани възбрана/и по изп. дело/а. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  371 898.40 лв. (триста седемдесет и една хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г. от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г.,  по местонахождение на имота. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Обединена българска банка АД, IBAN BG25 UBBS 8002 5071 7734 30, BIC код UBBSBGSF, по изп.дело 20137110400094. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  21.10.2018 г. до 21.11.2018 г., от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. Съгласно чл. 489, ал. 2 от ГПК – всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение. Съгласно чл. 489, ал. 6 от ГПК – предложения с цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната цена с повече от 30% са недействителни. За дружества с ограничена отговорност, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ, следва да се представи решение на общото събрание за придобиване на имот, с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ. На 22.11.2018 г. от 11.30 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.