Парцел в Банско за 32390.40 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Парцел

Парцел в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 32390.40 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 0 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: УЛ."НАЙДЕН ГЕРОВ" № 2
  ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
  Телефон: 073 836295
  Email: violina_tozeva@abv.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

1/2 идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 02676.501.3639 /нула две шест седем шест точка пет нула едно точка три шест три девет/, находящ се в град Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД 18 81/10.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с вписан административен адрес: гр. Банско, п.к. 2770, ул. „Найден Геров”, с площ по скица от 758 /седемстотин петдесет и осем/ кв.м, с трай но предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15 m/, номер по предходен план: 2853, квартал: 259, парцел: VIII /осми/, при съседи съгласно скица: поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.2853, поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.3502, поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.2851, поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.2852, поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.2405, поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.2858 и поземлен имот с идентификационен номер 02676.501.4161, който имот съгласно Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 72/2007г., по описа на Краси Манев Нотариус, рег. № 061 на Нотариалната камара, с район на действие PC Разлог, вписан в СВ Разлог с вх. рег. № 1937/29.03.2007 г., акт № 104, том I, дело № 1787/2007 г. представлява 1/2 /една втора/ идеална част от Урегулиран поземлен имот VIII 2853 /осми, отреден за имот с планоснимачен номер две хиляди осемстотин петдесет и трети/ в квартал 259 /двеста петдесет и девети/ по плана на град Банско, одобрен със Заповед № 240/1990 година и Заповед № 01 132/2004 година на Кмета на Община Банско, целият имот с площ от 780 /седемстотин и осемдесет/ квадратни метра, при съседи на урегулирания поземлен имот по нотариален акт и скица: улица: УПИ VII 2853, УПИ Х 2853 и УПИ IX 2858, всичките в квартал 259 по плана на град Банско НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 32 390.40 лв. /тридесет и две хиляди триста и деветдесет лева и четиридесет стотинки/. С оглед режима на облагане с ДДС кандидат купувачите следва да имат предвид, че доставката е облагаема и съгласно чл. 131 от ЗДДС вътре в цената е включен и ДДС.