Парцел в Банско за 209864.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Парцел

Парцел в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 209864.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 3278 кв.м.
  Срок: 25.09.2018 до 25.10.2018
  Обявяване: 2018-10-26
  Адрес: М."ГРАМАДЕТО", М. "ГУРОВИЦА"
  ЧСИ: Виолина Йорданова Тозева
  Телефон: 073 836295
  Email: violina_tozeva@abv.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Виолина Йорданова Тозева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02676. 16. 38 /нула, две, шест, седем, шест точка едно, шест точка три, осем / по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград, одобрени със Заповед РД 18 81 / 10.12.2009год. на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес на имота: гр. Банско, п.к. 2770, м. «Грамадето», местност «Гуровица», с площ от 3278 / три хиляда и двеста седемдесет и осем кв.м./ квадратни метра, с трайно предназначение на тери торията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване за друг вид застрояване, с номер по предходен план: 016019 и 016018, при съседи: ПИ № 02676. 16.24; ПИ № 02676. 16. 22; ПИ № 02676. 16.40; ПИ № 02676.16.17 и ПИ 02676. 16. 1482. НАЧАЛНА ЦЕНА Началната цена на подробно описания недвижим имот е 209 864,00 лв. / двеста и девет хиляди осемстотин шестдесет и четири лева /.