Парцел в СОФИЯ за 36000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СОФИЯ > Парцел

Парцел в СОФИЯ

Допълнителна информация

  Начална цена: 36000.00 лв.
  Окръжен съд: Софийски градски
  Квадратура: 775 кв.м.
  Срок: 20.07.2018 до 20.08.2018
  Обявяване: 2018-08-21
  Адрес: ул. Беловодски път №35
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за СОФИЯ
Всички имоти на ЧСИ

¼ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ 775 /седемстотин седемдесет и пет/ квадратни метра, находящо се на "Беловодски път", София, съставляващо парцел II /втори/, имот планоснимачен номер 577 /петстотин седемдесет и седем/ от квартал 32 /тридесет и втори/ по плана на гр. София, при съседи: от две страни улици и парцели III-457 и I-425, а съгласно скица от АГКК имота представлява ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68314.1939.1219, по плана на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица) , по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със Заповед РД-18-68 / 02.12.2010 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК, с последно изменение: 18-9074-28.11.2017 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СОФИЯ, с адрес на имота: гр. София, р-н Витоша, ул. Стар Беловодски път №35 , с площ от 755.00 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване : ниско застрояване ( до 10 м), при съседи: 68134.1939.1120, 68134.1939.1170, 68134.1939.1122, 68134.1939.1220