Парцел в Каблешково за 63012.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Каблешково > Парцел

Парцел в Каблешково

Допълнителна информация

  Начална цена: 63012.00 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 6732 кв.м.
  Срок: 23.07.2018 до 23.08.2018
  Обявяване: 2018-08-24
  Адрес: м. Праматаря
  ЧСИ: Илко Пенчев Бакалов
  Телефон: 056 830530
  Email: ilko_bak@abv.bg

Всички имоти за Каблешково
Всички имоти на ЧСИ Илко Пенчев Бакалов

НИВА с площ от 6.732 дка (шест декара и седемстотин тридесет и два квадратни метра), четвърта категория, находяща се в местността „ПРАМАТАРЯ", землището на град Каблешково, община Поморие, област Бургаска, представляваща поземлен имот № 003016 (нула, нула, три, нула, едно, шест) по плана за земеразделяне на град Каблешково, област Бургаска, с ЕКАТТЕ 35033 (три, пет, нула, три, три), при граници и съседи: ПИ № 003006 (нула, нула, три, нула, нула, шест) нива на Здравко Христов Шошолов, ПИ № 003231 (нула, нула, три, две, три, едно) нива на наследниците на Велика Георгиева Вардалиева, ПИ № 003017 (нула, нула, три, нула, едно, седем) нива на наследниците на Мария Димитрова Ангелова, кад. № 000607 (нула, нула, нула, шест, нула, седем) полски път, общински, ПИ № 003015 (нула, нула, три, нула, едно, пет) нива на Станка Христова Тодорова., който имот е заснет и нанесен на действащата кадастрална карта като поземлен имот с идентификатор 35033.3.16, адрес гр. Каблешково, общ. Поморие, обл. Бургас, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД 18 37/27.07.2015 на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК. Адрес на поземления имот: гр. Каблешково, местност Праматаря, площ 6732кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 003016. Съседи: 35033.3.15, 35033.3249, 35033.3.242, 35033.3.6. . За имота има одобрено и влязло в сила Решение № 8 от 02 03.08.2007г. за промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране, с което се допуска изграждане на жилищна сграда. Инвестиционното намерение не е осъществено. Не е започнало изграждане на сгради и съоражения. Съседните имоти са обработваеми, наскоро ожънати. До имота няма изградена инфраструктура ток, вода, асфалтов път и други, не е ограден.