Парцел в ТРОЯН за 19168.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Парцел

Парцел в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 19168.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1211 кв.м.
  Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
  Обявяване: 2018-09-04
  Адрес: гр. Троян, ул. "Генерал Карцов" № 271-Б
  ЧСИ: Велислав Петров
  Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
  Email: raev_a@velislavpetrov.com

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 73198.508.292 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, две девет две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, одобрени със Заповед № РД-18-11 от 20.04.2007 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, с адрес гр. Троян, п.к. 5600, улица „Генерал Карцов“ 271-Б (двеста седемдесет и едно – „Б“), с площ 1211 (хиляда двеста и единадесет) кв. м., трайно предназначение територията: урбанизирана и нач ин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), стар идентификатор № 501054100 (пет нула едно нула пет четири едно нула нула), при съседни имоти с идентификатори: № 73198.508.415 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, четири едно пет), № 73198.508.399 (седем три едно девет осем, точка, пет нула осем, точка, три девет девет).
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1176/18.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]