Парцел в ПЛЕВЕН за 81216.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЛЕВЕН > Парцел

Парцел в ПЛЕВЕН

Допълнителна информация

  Начална цена: 81216.00 лв.
  Окръжен съд: Плевен
  Квадратура: 1170 кв.м.
  Срок: 01.09.2018 до 01.10.2018
  Обявяване: 2018-10-02
  Адрес: ж.к. ”Дружба“
  ЧСИ: Татяна Кирилова
  Телефон: 064 – 806 778; 0 887 - 615 050
  Email: csi_815@abv.bg

Всички имоти за ПЛЕВЕН
Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1217/ 2017г. с Изх. № 27378/ 20.06.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 01.09.2018г. до 17.00 часа на 01.10.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе в тора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на Сдружение „Наука и Развитие“ представлявано от Председателя на УС Цветан Владимиров Михайлов, за задължение на „ДАЛИЯ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Владимир Цветанов Михайлов и Владимир Цветанов Михайлов, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.667.708 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесетт и седем, точка, седемстотин и осем/ съгласно кадастралната карта и регистри на град Плевен, одобрени със Заповед № РД-18- 56/18.09.2017г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: град Плевен, ж.к. ”Дружба“ , с площ от 1 170,00 кв.м. /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, при съседи на имота: имоти с идентификатори 56722.667.706, 56722.667.705, 56722.667.714, 56722.667.709, 56722.667.599 и 56722.667.707, а съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, съставлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. № II-10129 /две римско-за имот с номер десет хиляди сто двадесет и девет/, находящ се в град Плевен, квартал 2 /втори/ по плана на града, с площ от 1 200,00 /хиляда и двеста квадратни метра/, при съседи на имота: имот с № 10130 на Мария Милкова Проданова, имот с №10128 на Антон Петров Стаменов, имот с № 10490 на н-ци на Мая Боянова Брункова. В имота са изградени временни постройки, които не са обект на продажбата. - при първоначална цена – 81 216 лева /осемдесет и една хиляди двеста и шестнадесет лева / Данъчната оценка на имота е в размер на 27 378.00 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Сдружение „Наука и Развитие“ не е регистрирано по ЗДДС. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 14, акт 137/2008г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, като правоприемник на МКБ ЮНИОНБАНК АД; покупко-продажба том 7, акт 160/2013г., продавач „ДАЛИЯ“ ЕООД, купувач Сдружение „Наука и развитие“; възбрана том 3, акт 153/2017г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Владимир Михайлов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150401217/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 02.10.2018 год. в 9.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 20.06.2018г. Частен съдебен изпълнител: .............................