Парцел в Добринище за 66874.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Добринище > Парцел

Парцел в Добринище

Допълнителна информация

  Начална цена: 66874.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 552 кв.м.
  Срок: 20.06.2018 до 20.07.2018
  Обявяване: 2018-07-23
  Адрес:
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за Добринище
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

1. Поземлен имот с идентификатор: 21498.351.674, Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване /до 10м/ с площ от 552кв.м., ЕКАТТЕ: 21498, в кадастрален район: 351, по кадастралната карта на гр. Добринище. Стар идентификатор: няма, Номер по предходен план: 1185 и 1200, квартал: 81, парцел: ІІІ Съседи: 21498.351.559; 21498.351.513; 21498.351.515; 21498.351.510 Адрес на поземления имот: гр. Добринище, ул. „Еделвайс“ Описание по стар и дентификатор: НЕДВИЖИМ ИМОТ, представляващ ПАРЦЕЛ ІІІ, имот с пл.№1200 и 1185, кв.81 по ПУП на гр. Добринище, общ. Банско, с площ за имота от 552,00кв.м., по скица от АГКК – Благоевград, при съседи: УПИ ІV, УПИ І, УПИ ІІІ“а“ и улица Начална цена 66 874лв./шестдесет и шест хиляди осемстотин седемдесет и четири лева./ Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.