Парцел в Гранитово за 2756.80 лв.

Имоти > Имоти от чси Гранитово > Парцел

Парцел в Гранитово

Допълнителна информация

  Начална цена: 2756.80 лв.
  Окръжен съд: Ямбол
  Квадратура: 855 кв.м.
  Срок: 16.07.2018 до 16.08.2018
  Обявяване: 2018-08-17
  Адрес: 4. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 855 кв.м.,
  ЧСИ: Ирина Станева Христова
  Телефон: 046 - 623003
  Email: sl_kuzmanova@abv.bg

Всички имоти за Гранитово
Всички имоти на ЧСИ Ирина Станева Христова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 и сл. ГПК от 16.07.2018г. до 16.08.2018г. ще се проведе нова ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.20138780400328 в сградата на РС-Елхово, като на 17.08.2018г. в 14.00 ч. в зала на ЕРС ще бъдат отворени наддавателните предлож ения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на ДФ „Земеделие” и ТД на НАП, а именно: 1. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III-584 по плана. на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 875 кв.м., при съседи: улица, ПИ II-584, ПИ XII-584, ПИ IX-584, ПИ IV-584; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 2820,80 лв. /две хиляди осемстотин и двадесет лева и осемдесет стотинки стотинки/. 2. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ IV-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 935 кв.м., при съседи: улица, ПИ III-584, ПИ VII-584, ПИ IX-584, ПИ V-584; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 3014.40 лв. /три хиляди и четиринадесет лева и четиридесет стотинки/. 3. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 925 кв.м., при съседи: улица, ПИ IV-584, ПИ VII-584, ПИ VI-584; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 2982,40 лв. /две хиляди деветстотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/. 4. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VI-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 855 кв.м., при съседи:от двете страни улица, ПИ V-584, ПИ VII-584; - Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 2756,80 лв. /две хиляди седемстотин петдесет и шест лева и осемдесет стотинки/. 5. Празно дворно място, представляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ VII-584 по плана на с. Гранитово, кв. 29 с площ от 975 кв.м., при съседи: улица, ПИ VIII-584, ПИ IX-584, ПИ IV-584; ПИ V-584; ПИ VI-584- Цената,от която ще започне проданта, съгл.чл.468 ГПК е в размер на 3144 лв. /три хиляди сто четиридесет и четири лева/. Имотите са собственост на “OПТИМА КОНСУЛТ БГ” ЕАД. За тях е наложена възбрана в полза на взискателя, вписана на 23.05.2013 г . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно за всеки един имот. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Елхово, което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-16.08.2018г. -17,00ч. Гр.Ямбол,15.02.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова