Двустаен апартамент СОФИЯ Къща Шумата Двустаен апартамент Правец Тристаен апартамент СОФИЯ Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Каранци Земеделска земя Трудовец Земеделска земя Трудовец Други Маломирово Земеделска земя Трудовец Многостаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Търговски имот Стефан Стамболово Парцел Правец Парцел Правец Едностаен апартамент БОТЕВГРАД Къща Белене Двустаен апартамент БОТЕВГРАД Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН


Получавай безплатно най-новите обяви за ПЛЕВЕН на твоята поща
Можеш да се отпишеш по всяко време!
 • Начална цена
 • 29008.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 5652 кв.м.

 • Срок:
 • 25.05.2018 до 25.06.2018

 • Обявяване:
 • 2018-06-26

 • Адрес:
 • местност „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1858 /2013 г. с Изх. № 17372/ 25.04.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 25.05.2018г. до 17.00 часа на 25.06.2018г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25 ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот, принадлежащ на ЕТ „МУСТАНГ – 61 – ИЛИАН ИЛИЕВ“, представляван от Илиан Шибилев Илиев, за задължение на Илиан Шибилев Илиев, Галя Ангелова Георгиева, „МУСТАНГ-1961“ЕООД, представляван от Галя Ангелова Георгиева, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.382.671 находящ се в град Плевен, общ. Плевен, обл. Плевен, по кадастралната карта и кадастралните регистри, съгласно скица №9933/30.09.2013г. на СГКК-Плевен одобрени със Заповед РД-18-71/06.06.2008г., на Изп. Директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-15-76/19.05.2011г. на Началника на СГКК – Плевен, с адрес на поземления имот: местност „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“, с площ: 5653 кв.м; трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, категория на земята: пета, стар идентификатор: 56722.382.209 и 56722.382.586, номер по предходен план: няма, при съседи на имота: 56722.521.17, 56722.521.6, 56722.382.215, 56722.382.174, 56722.382.585, 56722.521.3, 56722.521.720, 56722.521.718, който съгласно доказателствен документ за собственост е описан като: НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722, извън строителните граници, определени с подробен устройствен план, в местността „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“, с площ от 4651 кв.м. /четири хиляди шестстотин петдесет и един квадратни метра/, вид територия – земеделска, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, пета категория, съставляващ имот №382.586 /триста осемдесет и две, точка, петстотин осемдесет и шест/ по плана на новообразуваните имоти за същата местност, одобрен със Заповед №РД-13-47/21.03.2006г. на Областния управител на Област Плевен, при съседи: поземлен имот №382.215 – овощна градина на Елка Димитрова Александрова, поземлен имот №382.174 – полски път на Община Плевен, поземлен имот №382.209 – изоставено трайно насаждение на ЕТ „Мустанг – 61 – Илиан Илиев“ и НОВООБРАЗУВАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в землището на град Плевен, община Плевен, област Плевен, ЕКАТТЕ 56722, извън строителните граници, определени с подробен устройствен план, в местността „КОЖУХАРСКА ЧЕШМА“, с площ от 1001 кв.м. /хиляда и един квадратни метра/, вид територия – земеделска, с начин на трайно ползване: изоставено трайно насаждение, пета категория, съставляващ имот №382.209 /триста осемдесет и две, точка, двеста и девет/ по плана на новообразуваните имоти за същата местност, одобрен със Заповед №РД-13-47/21.03.2006г. на Областния управител на Област Плевен, при съседи: поземлен имот №382.586 – изоставено трайно насаждение на ЕТ „Мустанг – 61 – Илиан Илиев“, поземлен имот №382.174 – полски път на Община Плевен, поземлен имот №382.585 – изоставено трайно насаждение на Земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. -при първоначална цена – 29 008 лева /двадесет и девет хиляди и осем лева/ Данъчнатна оценка за целият имот е в размер на 70 446.60 лв Построената в имота сграда не е предмет на продажбата. Имотът е частично ограден, откъм входа на имота. Съгласно скица №9933/30.09.2013г. на СГКК-Плевен, в имота има изградени две сгради: сграда №56722.382.671.1, застроена площ 104 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Вилна сграда-еднофамилна и сграда №56722.382.671.2, застроена площ 75 кв.м., брой етажи 1, предназначение: селскостопанска сграда, които са собственост на трето лице и не са предмет на публичната продан. През имота преминава газопровод. Тежести за имота: договорна ипотека том 6, акт №173/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; договорна ипотека том 13, акт №175/2008г., в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД; възбрана вписана под том 5, №40/2013г. в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№4147/17.10.2013г.на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в град Плевен, на горепосочен адрес, при управителя Галя Георгиева. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20138150401858/13г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 26.06.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Парцел за продажба в ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН- 131826.82лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 11418.66лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 55200.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 72760.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 29008.00лв.
0.024865865707397