Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН

 • Начална цена
 • 24435.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 9600 кв.м.

 • Срок:
 • 12.02.2018 до 12.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-13

 • Адрес:
 • м.“Витска елия“

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД № 1491 / 2010 г. с Изх. № 1745/ 12.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, на ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следният недвижим имот принадлежащ на „БУЛКВАРЦ“ЕООД, представлявано от Управителя Пламен Любенов Атанасов, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ /незастроен/ с площ от 9600 кв.м., находящ се в гр.Плевен, обл.Плевен, м.“Витска елия“, означен като имот №11021, в кв.604в по плана на града, одобрен със Заповед №РД-02-14-227/1994г. на община Плевен, при съседи: за ж.линия, имот № 11019, - на насл. на Димитър Бешков Димитров, имот № VIII, в кв.604, в складова база на „ОТП Топливо“, имот № 11020- на насл. на Борис Бешков Димитров и Пена Минкова Димитрова- съгласно документ за собствност, а съгладно скица № 13015/30.12.2010г., на Служба по геодезия, картография и кадастър съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентифиактор №56722.651.143, находящ се в гр.Плевен, обл.Плевен с адрес: гр.Плевен, Западна индустриална зона, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД- 1856/18.09.2007г., с площ от 9685 кв.м./девет хиляди, шестстотин осемдесет и пет кв.м./, с трайно предназначение на територията- урбанизирана, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор-няма, номер по преходен план: 11021, квартал 604в, при съседи: имот с идентификатор № 56722.651.145, имот с идентификатор № 56722.651.144, имот с идентификатор №65722.651.512, имот с идентификатор № 56722.651.142, имот с идентификатор №56722.651.511, имот с идентификатор №56722.651.148. - при първоначална цена - 24 435 лева без ДДС /двадесет и четири хиляди четиристотин тридесет и пет лева/ „БУЛКВАРЦ“ЕООД, е с регистрация по ЗДДС. Тежести за имота: Договорна ипотека том 9, №133/2008г. в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД; възбрана том 1, №7/2011г., в полза на „Райфайзенбанк България“ ЕАД; Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС- Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на адрес в Западна индустриална зона, при управителя Пламен Атанасов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело №20108150401491/2010 г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Парцел за продажба в ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН- 29313.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 24435.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 104490.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 7000.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 392598.00лв.
0.02199912071228