Земеделски имот Радуил Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Николаево Земеделска земя Беглеж Търговски имот ЧЕПЕЛАРЕ Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Земеделска земя Беглеж Парцел Пампорово Земеделска земя Биволаре Земеделска земя Биволаре Парцел Пампорово Земеделска земя Байкал Земеделска земя Муселиево Земеделска земя Муселиево Хотел в ЛЕВСКИ Фабрика в ЛЕВСКИ Търговски имот в ЛЕВСКИ Тристаен апартамент в ЛЕВСКИ Стая в ЛЕВСКИ Склад в ЛЕВСКИ Производствен имот в ЛЕВСКИ Парцел в ЛЕВСКИ Паркомясто в ЛЕВСКИ Офис в ЛЕВСКИ Многостаен апартамент в ЛЕВСКИ Мезонет в ЛЕВСКИ Магазин в ЛЕВСКИ Къща в ЛЕВСКИ Земеделски имот в ЛЕВСКИ Земеделска земя в ЛЕВСКИ Заведение в ЛЕВСКИ Жилищна сграда в ЛЕВСКИ Етаж от къща в ЛЕВСКИ Едностаен апартамент в ЛЕВСКИ Други в ЛЕВСКИ Двустаен апартамент в ЛЕВСКИ Гараж в ЛЕВСКИ Газстанция в ЛЕВСКИ Вила в ЛЕВСКИ Бензиностанция в ЛЕВСКИ Ателие, Таван в ЛЕВСКИ Автомивка в ЛЕВСКИ

Парцел ЛЕВСКИ

 • Начална цена
 • 31658.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 3685 кв.м.

 • Срок:
 • 06.02.2018 до 06.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-07

 • Адрес:
 • ул.“Ясна поляна“

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1039/ 2016г. с Изх. № 1470/ 11.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на ЯНКО МИНКОВ ХРИСТОВ, а именно: НЕЗАСТРОЕН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 43236.401.1145 /четири три две три шест точка четири нула едно точка едно едно четири пет/, който имот представлява УПИ II-2761 /втори за имот планоснимачен номер две хиляди седемстотин шестдесет и едно/, квартал 107А съгласно ПУП на град Левски, с административен адрес ул.“Ясна поляна“, с площ от 3685 /три хиляди шестстотин осемдесет и пет/ квадратни метра, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за обществена сграда, комплекс, съгласно кадастралната карта на град Левски, при съседи, поземлени имоти с идентификатори: имот №43236.401.1146, имот № 43236.401.1140, имот № 43236.401.3429 и имот № 43236.401.1148. Намира се в началото на града, на входа му от към гр.Павликени. Дворното място е равно. В близост има изградени електрозахранване, ВиК инсталации. Две от границите на имота се явяват асфалтирани улици. - при първоначални цена – 31 658 лева /тридесет и една хиляди шестстотин петдесет и осем лева/ Данъчната оценка на имота е в размер на 21 317.70 лева, съгласно удостоверение на Община Левски, МДТ. Тежести за имота: възбрана том 1, акт 72/2014г., в полза на „ОББ“АД, наложена по изп.дело №20148390400280 на ЧСИ Ирина Кирезиева рег.№839 на КЧСИ; възбрана том 1, акт 48/2015г., в полза на „РайфазенБанк България“ЕАД наложена по изп.дело №20158380402271 на ЧСИ Милен Бъзински рег.№838 на КЧСИ; възбрана том 1, акт 54/2016г. в полза на „ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС“ БЪЛГАРИЯ ЕИК 131474168; възбрана том 1, акт №86/2016г., в полза на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“АД, съгласно удостоверение за тежести с Изх.№601/25.11.2016г., на Агенция Вписвания Имотен Регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Левски, при управителя Янко Христов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150401039/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Парцел за продажба в ЛЕВСКИ

Парцел ЛЕВСКИ- 31658.00лв.
Парцел ЛЕВСКИ- 38736.00лв.
Парцел ЛЕВСКИ- 35175.00лв.
Парцел ЛЕВСКИ- 22440.00лв.
Парцел ЛЕВСКИ- 254386.00лв.
0.066674947738647