Производствен имот Рудозем Търговски имот МАДАН Къща ПЛОВДИВ Къща Маноле Търговски имот ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Земеделска земя Коритен Други СВИЩОВ Земеделски имот Коритен Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Храбрино Заведение СВИЩОВ Земеделска земя Храбрино Едностаен апартамент СВИЩОВ Автомивка ГЪЛЪБОВО Производствен имот ПЛОВДИВ Парцел Раковсково Склад ДОБРИЧ Гараж ПЛОВДИВ Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Хотел в ПАЗАРДЖИК Фабрика в ПАЗАРДЖИК Търговски имот в ПАЗАРДЖИК Тристаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Стая в ПАЗАРДЖИК Склад в ПАЗАРДЖИК Производствен имот в ПАЗАРДЖИК Парцел в ПАЗАРДЖИК Паркомясто в ПАЗАРДЖИК Офис в ПАЗАРДЖИК Многостаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Мезонет в ПАЗАРДЖИК Магазин в ПАЗАРДЖИК Къща в ПАЗАРДЖИК Земеделски имот в ПАЗАРДЖИК Земеделска земя в ПАЗАРДЖИК Заведение в ПАЗАРДЖИК Жилищна сграда в ПАЗАРДЖИК Етаж от къща в ПАЗАРДЖИК Едностаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Други в ПАЗАРДЖИК Двустаен апартамент в ПАЗАРДЖИК Гараж в ПАЗАРДЖИК Газстанция в ПАЗАРДЖИК Вила в ПАЗАРДЖИК Бензиностанция в ПАЗАРДЖИК Ателие, Таван в ПАЗАРДЖИК Автомивка в ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК

 • Начална цена
 • 151312.32 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 2868 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Деница Станчева

 • Телефон:
 • 034 444 044

 • Email:
 • denica.stancheva@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Деница Станчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 55155.27.146 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет с шест/ с площ от 2868 кв.м. /две хиляди осемстотин шестдесет и осем квадратни метра/ по кадастралната карта на гр. Пазарджик, Област Пазарджик, одобрена със Заповед РД-18-97/28.10.2008г. на изп. директор на АГКК, местност ТАТАР МЕЗАР , с начин на трайно ползване: за дърводобивната и дървообработваща промишленост, с трайно предназначение на територията: земеделска, при граници и съседи: 55155.27.147, 55155.27.153, 55155.27.119, който имот, съгласно документ за собственост е Имот № 027146 /двадесет и седем хиляди сто четиридесет и шести/ по картата на възстановената собственост в землището на град Пазарджик, с площ от 2569 кв.м/две хиляди петстотин шестдесет и девет квадратни метра/, с начин на трайно ползване „дървопреработка“ , местността „Татар Мезар”, представляващ УПИ І – автомивка /едно римско – автомивка/, съгласно скица на Община Пазарджик № 287/04.02.2008г. при граници и съседи: имот № 027147 – хранителна пр.на „Марица олио“ АД; № 027119 – път І клас на държавата-МТ, имот № 027153 – ремонт тр.ср. – държ. поземлен фонд – МЗГ, ВЕДНО със СГРАДА с идентификатор 55155.27.146.4 /петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет точка двадесет и седем точка сто четиридесет и шест точка четири/ с площ от 419 кв.м. /четиристотин и деветнадесет квадратни метра/ на един етаж, с предназначение: селскостопанска сграда, която съгласно Акт за узаконяване № 36/28.10.1998г. на Община Пазарджик е масивна сграда с площ от 401.20 кв.м./четиристотин и едно цяло и двадесет стотни квадратни метра/, разположена в гореописаният поземлен имот.Още Парцел за продажба в ПАЗАРДЖИК

Парцел ПАЗАРДЖИК- 151312.32лв.
Парцел ПАЗАРДЖИК- 6604.00лв.
Парцел ПАЗАРДЖИК- 40500.00лв.
Парцел ПАЗАРДЖИК- 32000.00лв.
Парцел ПАЗАРДЖИК- 2316.60лв.
0.048971891403198