Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент Банкя Производствен имот Куклен Търговски имот СОФИЯ Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Таваличево Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Земеделска земя Лиляч Къща Пауново Ателие, Таван СОФИЯ Етаж от къща Голяновци Къща ИХТИМАН Магазин СОФИЯ Производствен имот Яворец Тристаен апартамент СОФИЯ Хотел в Асеновци Фабрика в Асеновци Търговски имот в Асеновци Тристаен апартамент в Асеновци Стая в Асеновци Склад в Асеновци Производствен имот в Асеновци Парцел в Асеновци Паркомясто в Асеновци Офис в Асеновци Многостаен апартамент в Асеновци Мезонет в Асеновци Магазин в Асеновци Къща в Асеновци Земеделски имот в Асеновци Земеделска земя в Асеновци Заведение в Асеновци Жилищна сграда в Асеновци Етаж от къща в Асеновци Едностаен апартамент в Асеновци Други в Асеновци Двустаен апартамент в Асеновци Гараж в Асеновци Газстанция в Асеновци Вила в Асеновци Бензиностанция в Асеновци Ателие, Таван в Асеновци Автомивка в Асеновци

Парцел Асеновци

 • Начална цена
 • 3680.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 1780 кв.м.

 • Срок:
 • 06.02.2018 до 06.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-07

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по ИД № 64/ 2010г. с Изх. № 1008/ 09.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 06.02.2018г. до 17.00 часа на 06.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, на бул.”България”№58, ще се проведе публична продажба, след определяне на нова начална цена, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот принадлежащ на Ефраил Даилов Алиев и Гюлсер Сали Йонджю, за задължение на „ГИНЧО И ИСМЕТ” ЕООД, представлявано от Управителя Гюнайдън Ефраил Али, а именно: УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ в границите на урбанизирана територия (строителните граници) на село Асеновци, община Левски, област Плевен, с площ 1780 кв.м (хиляда седемстотин и осемдесет кв.м) по скица, а по нотариален акт с площ 1690 кв.м (хиляда шестстотин и деветдесет кв.м), заедно с построената в него МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, който имот съгласно дворищно регулационния план на селото утвърден със Заповед № 410/1991г. на Община Левски и скица №413/16.11.2016г., на Техническа служба при Общ.Левски, представлява УПИ с № IХ-3 (девет римско - три), в квартал 59 (петдесет и девет), по ЗРП на с.Асеновци, с площ 1780 кв.м, при граници и съседи: улица, УПИ №Х-4-държавно; УПИ №VІ-9-държавно, УПИ №VII-9-държавно и УПИ №VІІІ - за озеленяване. Описаната сграда - МАСИВНА СТОПАНСКА ПОСТРОЙКА, по документ за собственост - Нотариален акт за покупко-продажба том 8, акт №11/2003г., на АВ Левски, учредена Договорна ипотека в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД том 1, №166/2007г. и Скица №413/16.11.2016г., на Техническа служба при Община Левски, е изцяло разрушена. Имотът се намира в северния край на селото. Дворното място е равно, без изградени трайни настилки и без видими граници- не е оградено. - при първоначална цена – 3680 лева /три хиляди шестстотин и осемдесет лева/ Тежести за имота: Договорна ипотека вписана в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД том 1, №166/2007г.; договор за наем том 5, №44/2008г., наемател Силвия Атанасова; анекс-допълнително споразумение към договор за наем вписан под том 8, №197/2009г., наемател Силвия Атанасова /договора за наем се прекратява/; договор за наем том 8, акт №198/2009г., наемател Ивелина Николаева Василева, за срок от 10 годинио, считано от 06.04.2009г.; възбрана том 1, №25/2010г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД по изп.дело 20108150400064; възбрана том 1, акт №156/2010г., в полза на кредитор ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ ЕИК 175133827; възбрана том 1, №155/2016г. в полза на „Райфайзенбанк /България/” ЕАД по изп.дело 20108150400064, съгласно удостоверение за вешни тежести на АВ имотен регистър гр.Левски. Договор за Цесия от 27.12.2016г. между „Райфайзенбанк /България/” ЕАД като цедент и „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД, като цесионер, том 1, акт 10/2017г.; Подновяване/новиране на ипотека том 1, акт 143/2017г., кредитор „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Левски, на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки ден на адрес в с.Асеновци. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело№20108150400064/2010г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Левски, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 07.03.2018 год. в 11.00 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Левски, Съдебно изпълнителна служба, в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Парцел за продажба в Асеновци

Парцел Асеновци- 3680.00лв.
Парцел Асеновци- 4062.00лв.
Парцел Асеновци- 5078.00лв.
Парцел Асеновци- 5408.00лв.
Парцел Асеновци- 3780.00лв.
0.10187888145447