Вила Константиново Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Хотел в РАДНЕВО Фабрика в РАДНЕВО Търговски имот в РАДНЕВО Тристаен апартамент в РАДНЕВО Стая в РАДНЕВО Склад в РАДНЕВО Производствен имот в РАДНЕВО Парцел в РАДНЕВО Паркомясто в РАДНЕВО Офис в РАДНЕВО Многостаен апартамент в РАДНЕВО Мезонет в РАДНЕВО Магазин в РАДНЕВО Къща в РАДНЕВО Земеделски имот в РАДНЕВО Земеделска земя в РАДНЕВО Заведение в РАДНЕВО Жилищна сграда в РАДНЕВО Етаж от къща в РАДНЕВО Едностаен апартамент в РАДНЕВО Други в РАДНЕВО Двустаен апартамент в РАДНЕВО Гараж в РАДНЕВО Газстанция в РАДНЕВО Вила в РАДНЕВО Бензиностанция в РАДНЕВО Ателие, Таван в РАДНЕВО Автомивка в РАДНЕВО

Парцел РАДНЕВО

 • Начална цена
 • 167400.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 10878 кв.м.

 • Срок:
 • 27.02.2018 до 27.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-28

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 61460.505.257 (шестдесет и една хиляди четиристотин и шестдесет, точка, петстотин и пет, точка, двеста петдесет и седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-12/29.04.2005 год. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастъра, последно изменение със заповед: КД-14-24-11 /18.09.2007 год. на Началника на СК - Стара Загора, с адрес на имота: град Раднево, община Раднево, п.к. 6260 (шест хиляди двеста и шестдесет), с площ на имота: 10878 кв.м (десет хиляди осемстотин седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: За обект комплекс за битови услуги, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1024 (хиляда двадесет и четири), квартал: 121 (сто двадесет и първи), парцел VI (шести), при съседи на поземления имот по кадастрална карта: 61460.505.529, 61460.505.258, 61460.505.464, 61460.505.556, съставляващ съгласно НА за учредяване на договорна ипотека№ 12 от 25.08.2009 год., вписан в СВ - Раднево с вх. рег. № 1813/25.08.2009 год., акт № 43, том 1, дело № 1173/2009 год. - Дворно място с площ от 10 877 кв.м. /десет хиляди осемстотин седемдесет и седем кв.м./, съставляващо УПИ VI – 1024 „За БКС” /шести за имот с планоснимачен номер хиляда двадесет и четири „За БКС”/ в квартал 121 /сто двадесет и едно/ по регулационния план на гр. Раднево, при граници: от север – улица, от изток – УПИ VII-2108, от юг – улица „Яне Сандански”, запад – УПИ V – 1381. /Забележка: Към момента на учредяване на обезпечението за взискателя, в поземления имот е имало построени сгради с идентификатори 61460.505.257.1; 61460.505.257.3; 61460.505.257.4 и 61460.505.257.5, които към момента на извършване на описа са разрушени или компрометирани до състояние да не могат да бъдат използвани по предназначение/.Още Парцел за продажба в РАДНЕВО

Парцел РАДНЕВО- 167400.00лв.
Парцел РАДНЕВО- 13640.00лв.
Парцел РАДНЕВО- 12840.00лв.
Парцел РАДНЕВО- 186000.00лв.
Парцел РАДНЕВО- 12124.80лв.
0.18818807601929