Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в ПЛЕВЕН Фабрика в ПЛЕВЕН Търговски имот в ПЛЕВЕН Тристаен апартамент в ПЛЕВЕН Стая в ПЛЕВЕН Склад в ПЛЕВЕН Производствен имот в ПЛЕВЕН Парцел в ПЛЕВЕН Паркомясто в ПЛЕВЕН Офис в ПЛЕВЕН Многостаен апартамент в ПЛЕВЕН Мезонет в ПЛЕВЕН Магазин в ПЛЕВЕН Къща в ПЛЕВЕН Земеделски имот в ПЛЕВЕН Земеделска земя в ПЛЕВЕН Заведение в ПЛЕВЕН Жилищна сграда в ПЛЕВЕН Етаж от къща в ПЛЕВЕН Едностаен апартамент в ПЛЕВЕН Други в ПЛЕВЕН Двустаен апартамент в ПЛЕВЕН Гараж в ПЛЕВЕН Газстанция в ПЛЕВЕН Вила в ПЛЕВЕН Бензиностанция в ПЛЕВЕН Ателие, Таван в ПЛЕВЕН Автомивка в ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН

 • Начална цена
 • 104490.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Плевен

 • Квадратура
 • 1170 кв.м.

 • Срок:
 • 12.02.2018 до 12.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-13

 • Адрес:
 • ж.к. ”Дружба“

 • ЧСИ:
 • Татяна Кирилова

 • Телефон:
 • 064 – 806 778; 0 887 - 615 050

 • Email:
 • csi_815@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Татяна Кирилова

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е ПО ИД №1217/ 2017г. с Изх. № 827/ 08.01.2018г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 12.02.2018г. до 17.00 часа на 12.03.2018г. в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, ул.”Димитър Константинов”№25 ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следния недвижим имот собственост на Сдружение „Наука и Развитие“ представлявано от Председателя на УС Цветан Владимиров Михайлов, за задължение на „ДАЛИЯ“ ЕООД, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Владимир Цветанов Михайлов и Владимир Цветанов Михайлов, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56722.667.708 /петдесет и шест хиляди седемстотин двадесет и две, точка, шестотин шестдесетт и седем, точка, седемстотин и осем/ съгласно кадастралната карта и регистри на град Плевен, одобрени със Заповед № РД-18- 56/18.09.2017г. на Изп. директор на АГКК, с адрес: град Плевен, ж.к. ”Дружба“ , с площ от 1 170,00 кв.м. /хиляда сто и седемдесет квадратни метра/, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, при съседи на имота: имоти с идентификатори 56722.667.706, 56722.667.705, 56722.667.714, 56722.667.709, 56722.667.599 и 56722.667.707, а съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот, съставлява УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с пл. № II-10129 /две римско-за имот с номер десет хиляди сто двадесет и девет/, находящ се в град Плевен, квартал 2 /втори/ по плана на града, с площ от 1 200,00 /хиляда и двеста квадратни метра/, при съседи на имота: имот с № 10130 на Мария Милкова Проданова, имот с №10128 на Антон Петров Стаменов, имот с № 10490 на н-ци на Мая Боянова Брункова. В имота са изградени временни постройки, които не са обект на продажбата. - при първоначална цена – 104 490 лева /сто и четири хиляди четиристотин и деветдесет лева / Данъчната оценка на имота е в размер на 27 378.00 лева, съгласно удостоверение на Община Плевен, МДТ. Сдружение „Наука и Развитие“ не е регистрирано по ЗДДС. Тежести за имота: вписана договорна ипотека том 14, акт 137/2008г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, ЕИК 831094393, като правоприемник на МКБ ЮНИОНБАНК АД; покупко-продажба том 7, акт 160/2013г., продавач „ДАЛИЯ“ ЕООД, купувач Сдружение „Наука и развитие“; възбрана том 3, акт 153/2017г. в полза на „ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ АД, съгласно удостоверение за тежести на АВ имотен регистър. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от имота. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. на посочен адрес в гр. Плевен, при управителя Владимир Михайлов. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20178150401217/17г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи, и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, Районен съд-Плевен, деловодство на Съдебно Изпълнителна Служба, което се отразява във входящ регистър. На 13.03.2018 год. в 9.45 ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена.Още Парцел за продажба в ПЛЕВЕН

Парцел ПЛЕВЕН- 29313.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 24435.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 104490.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 7000.00лв.
Парцел ПЛЕВЕН- 392598.00лв.
0.041826009750366