Многостаен апартамент ХАСКОВО Заведение СМОЛЯН Земеделска земя Клокотница Офис СМОЛЯН Търговски имот Летница Къща Николово Други ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Парцел Пампорово Производствен имот ХАСКОВО Парцел Драгиново Парцел Пампорово Хотел Пампорово Парцел ХАСКОВО Етаж от къща Орехово Къща Минерални бани Производствен имот Гешаново Други МОНТАНА Хотел в СОФИЯ Фабрика в СОФИЯ Търговски имот в СОФИЯ Тристаен апартамент в СОФИЯ Стая в СОФИЯ Склад в СОФИЯ Производствен имот в СОФИЯ Парцел в СОФИЯ Паркомясто в СОФИЯ Офис в СОФИЯ Многостаен апартамент в СОФИЯ Мезонет в СОФИЯ Магазин в СОФИЯ Къща в СОФИЯ Земеделски имот в СОФИЯ Земеделска земя в СОФИЯ Заведение в СОФИЯ Жилищна сграда в СОФИЯ Етаж от къща в СОФИЯ Едностаен апартамент в СОФИЯ Други в СОФИЯ Двустаен апартамент в СОФИЯ Гараж в СОФИЯ Газстанция в СОФИЯ Вила в СОФИЯ Бензиностанция в СОФИЯ Ателие, Таван в СОФИЯ Автомивка в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ

 • Начална цена
 • 902340.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 24182 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

О Б Я В Л Е Н И Е по изп. дело № 20158440401390 Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния недвижим имот, описан с протокол от 09.02.2016.г., собственост на „Иновационен център по Черна металургия /ИЦ-ИЧМ/“ АД, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.8383.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-22-1134/29.07.2013 г. на началника на СГКК- София, находящ се в град София, район Кремиковци, НПЗ Кремиковци, кв. Ботунец, с площ от 725 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: 68134.8383.193, номер по предходен план: 45, квартал 71, парцел I- част, при съседи: 68134.8383.206, 68134.8383.204; ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТА Е, В РАЗМЕР НА 148500.00 лв. /сто четиридесет и осем хиляди и петстотин лева/. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.8383.209 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находящ се в град София, район Кремиковци, НПЗ Кремиковци, кв. Ботунец, с площ от 24 182 кв.м., район предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор 68134.8383.206, номер по предходен план квартал 71, парцел I- част, при съседи: 68134.8383.55, 68134.8383.58, 68134.8383.194, 68134.8383.121, 68134.8383.195, 68134.8383.207, 68134.8383.204, 68134.8383.208, ведно с попадащите в имота сгради, а именно: - СГРАДА с идентификатор № 68134.8383.209.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в град София, район Кремиковци, жк Ботунец, с площ от 4209 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 68134.8383.206.1, която по нотариален акт представлява: масивна четириетажна сграда- Лабораторен корпус 1 и промишлени халета, масивна конструкция, построени през 1967 г. - СГРАДА с идентификатор № 68134.8383.209.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в град София, район Кремиковци, жк Ботунец, с площ от 1601 кв.м., брой етажи: 4, предназначение: промишлена сграда, стар идентификатор 68134.8383.206.10, която по нотариален акт представлява: масивна четириетажна сграда- Лабораторен корпус 2, построени през 1967 г. и с площ от 1646 кв.м. - СГРАДА с идентификатор № 68134.8383.209.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-61/27.09.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК, находяща се в град София, район Кремиковци, жк Ботунец, с площ от 89 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за енергопроизводство, стар идентификатор 68134.8383.206.8, която по нотариален акт представлява: едноетажна масивна сграда /компресорна станция- главна абонатна станция/, построена през 1967 г., с площ от 87.50 кв.м., ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ИМОТИТЕ, Е В РАЗМЕР НА 902340.00 лв. /деветстотин и две хиляди триста и четиридесет лева/. Върху изнесените на публична продан имоти има следните вписани тежести: Възбрана № 128, том 4, дв. Вх. рег. № 40766 от 19.06.2007 г. в полза на Национална агенция за приходите, за обезпечаване на публично вземане, Възбрана № 291, том 9, дв. Вх. рег. № 25088, по изп. дело № 20078460400124 по описа на ЧСИ Орлин Мендов, в полза на присъединения взискател „Минексим“ ЕООД, за сумата от 103666.47 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 20.08.2007 г., Възбрана № 280, том 5, № от дв.вх.рег. 56685/31.07.2008 г., по изп. дело № 20088420400022 по описа на ЧСИ Нейко Каракашев, чиито архив е предаден на ЧСИ Ирина Иванова-Митова-Терезиева, в полза на взискателя „Минексим“ ЕООД, за сумата от 103666.47 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 20.08.2007 г., Възбрана № 214, том 2, № от дв.вх.рег. 3227/08.02.2010 г. и Възбрана № 13, том 13, дв. вх. рег. № 52480 от 25.11.2009 г., по изп. дело № 20098580400509 по описа на ЧСИ Уляна Димоларова, с взискател „Елви Груп Холдинг“ АД за сумата от 46 928.05 лв. – главница, ведно със законната лихва, считано от 13.02.2004 г., Законна ипотека № 3, том 14, № от дв.вх.рег. 100170/29.12.2006 г., в полза на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Законна ипотека № 171, том 6, № от дв.вх.рег. 49514/03.11.2010 г., в полза на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, Възбрана 158, том 11, № от дв.вх.рег. 21351/30.05.2012 г. по изп. дело № 20158440401390 по описа на ЧСИ Стоян Якимов, в полза на взискателя Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, за сумата от 1 461 542.43 лв. – сбор от главници, ведно със законната лихва, считано от 11.01.2007 г. върху сумата от 903 480.10 лв. – главница по изп. лист, издаден по гр. д. 1204/2007 г. от Софийски районен съд. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 09.02.2018 г. в началото на работния ден, като започва на 08.01.2018 г. и завършва на 08.02.2018 г.- 17.00 часа. Недвижимият имот може да бъде преглеждан след предварително уговорка на тел. 02/9991208, 0898455297. За пазач на имота е определен Василка Козарова. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20158440401390. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. На 09.02.2018 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 15.12.2017 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/Още Парцел за продажба в СОФИЯ

Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 71887.50лв.
Парцел СОФИЯ- 14850.00лв.
Парцел СОФИЯ- 81000.00лв.
Парцел СОФИЯ- 902340.00лв.
0.23184084892273