Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 18000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 398 кв.м.

 • Срок:
 • 08.12.2017 до 08.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-09

 • Адрес:
 • ул. "Дамяница" № 3, ет. - 1

 • ЧСИ:
 • Стефан Горчев

 • Телефон:
 • 032/650072; 0877/843337

 • Email:
 • gorchev@lg-bg.com


Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20168250400577 - 37.85/396.70 ид.ч. (тридесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни върху триста деветдесет и шест цяло и седемдесет стотни идеални части) от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.1238.1.35 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, две, три, осем, точка, едно, точка, три, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед 18-998-10.02.2014 г. на Началника на СГКК-Пловдив, с адрес на имота: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Дамяница” № 3 (три), ет. -1 (минус едно), предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда, площ 396.70 кв. м. ( триста деветдесет и шест цяло и седемдесет стотни квадратни метра), брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, който СОС се намира в сграда с идентификатор 56784.531.1238.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, две, три, осем, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. „Дамяница” № 3 (три), със застроена площ 398 кв. м. (триста деветдесет и осем квадратни метра), брой етажи: 7 (седем), предназначение: жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.1238 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, едно, две, три, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК,  с адрес на поземления имот: гр. Пловдив, район Южен, ул. „Дамяница” № 3 (три), площ 461 кв. м. (четиристотин шестдесет и един квадратни метра), трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: високо застряване, номер по предходен план:1238, квартал: 49 по плана н акв. „Христо Ботев-север“, парцел – XVII-1238, при съседи на поземления имот: 56784.531.3166, 56784.531.1237, 56784.531.1264, 56784.531.3137, който НИ съгласно акт за собственост представлява: ПАРКОМЕСТО № 1 (едно), разположено на сутеренен етаж, кота – 2.54 метра, със застроена площ от 37.85 (тридесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни) квадратни метра, при граници: паркоместо 2, паркоместо 3, калкан и проход, ВЕДНО с 1,306 % (едно цяло и триста и шест хилядни процента) идеални части от общите части на гореописаната сграда с идентификатор 56784.531.1238.1 и съответното за обекта право на строеж върху мястото, ВЕДНО с 1,306 % (едно цяло и триста и шест хилядни процента) идеални части от от правото на собственост върху гореописания поземлен имот с идентификатор 56784.531.1238 Началната цена, от която ще започне наддаването, е в размер на 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) съставляваща 80 % от стойността на недвижимия имот, определена в протокол на ЧСИ от 20.11.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485 от ГПК.Още Паркомясто за продажба в ПЛОВДИВ

Паркомясто ПЛОВДИВ- 18000.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 7043.20лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 19920.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 24900.00лв.
Паркомясто ПЛОВДИВ- 5940.00лв.
6.2799730300903